Датум на раѓање:
12 август 1930
Место на раѓање:
с. Емборе
Членство во МАНУ:
Редовен член, 1986
Институции:
Редовен професор на Економскиот факултет во Скопје
Област на работа:
Економика

Биографија

Проф. д-р Никола Узунов е роден во 1930 година во с. Емборе, Егејска Македонија. Во 1954 година дипломира на Економскиот факултгет во Загреб. По дипломирањето е избран за асистент на Економскиот факултет во Скопје по предметот Економика на индустријата. Во октомври 1959 година одбранува докторска дисертација на Економскиот факултет во Белград, на тема “Индустријализацијата на НР Македонија и нејзиниот народен доход”. Од 1960 го 1966 година, како доцент, го предава предметот Економика на СФРЈ на Економскиот факултет во Скопје, а од 1960 година до 1964 година го предава и предметот Економска политика на СФРЈ на Правниот факултет во Скопје. Во 1966 година е избран во звањето вонреден професор, а во 1972 година редовен професор по предметот Економика на СФРЈ на Економскиот факултет во Скопје. Од 1967 до 1971 година проф. д-р Узунов е член на Извршниот совет на СРМ и е ангажиран во подготвувањето и донесувањето на одлуки од областа на економската политика, а посебно по прашањето на ивестициите, врааботувањето, девизниот и надворешно-трговскиот систем, цените, електростопанството, модернизацијата на стопанството, регионалниот развиток, финансирањето на образованието и сл. Во времето до 1972 до 1974 година тој го раководи Одделението за научноистражувачката работа на Економскиот факултет во Скопје, а од 1973 до 1975 година е делегат на Југославија во Меѓународната група за полтика во областа на општествените науки про ОЕЦД . Во учебната 1975/1976 година е визитинг-професор на Калифорнискиот универзитет во градот Чико, САД. Од 1977 година на Економскиот факултет во Скопје го предава и предметот Современи економски системи. Во учебната 1977/78 година е декан на Економскиот факултет во Скопје.

Научната тематика што ја обработува проф. д-р Узунов е богата и разновидна. Тој ги испитува економските аспекти на индустријализацијата на СР Македонија, структурните проблеми во индустрискиот развој, регионалниот економски развој со посебен интерес за стопански центри, економски региони и стопански планови на развојот. Посебна тематика на неговите истражувања претставуваат невработеноста и мерките за поголемо вработување. Со овој

проблем го поврзува и прашањето на миграциите на населението, особено од село в град. Стопанскиот систем и економската политика на СФРЈ, навлегува во компаративна анализа на економските системи што постајат денес во светот, како и примената на методи за апликативна научна анализа врз претходни теоретски сознанија се, исто така, подрачја на неговите научни истражувања.

Од околу 70-те научни трудови на проф. д-р Никола Узунов, посебно внимание побудуваат трудовите: “Индустриските центри и реони во СР Македонија”, “Центри (половите) на развојот во СР Македоднија”, “Применета економија на СФР Југославија”, “Емпириска анализа за влијанието на економските, социјалните и демографските фактори врз миграцијата од село в град во СР Македонија”, “Економските проблеми на неразвиените земји”, и “Индустријализацијата на НР Македонија и нејзиниот народен доход”.

Проф. д-р Никола Узунов е одликуван со Орден на трудот со златен венец и со Орден заслуги за народ со сребрени зраци. Член на СКОЈ е од 1947, а член на СКЈ од 1950 година.

За дописен член на Македонската академија на науките и уметностите е избран на 14 мај 1979 година.

Починал на 2 ноември 2010 година.

Библиографија