Датум на раѓање:
25 ноември 1922
Место на раѓање:
Белград
Членство во МАНУ:
Редовен член 1983
Институции:
Област на работа:

Биографија

Јашар-Настева, Оливера (Белград, 25. XI 1922 – Скопје, 9. I 2000) – лингвист, балканист, македонист, лексиколог, редовен член на МАНУ. Основно и средно образование завршила во Скопје, а матурирала во Белград. Дипломирала на Филозофскиот факултет во Скопје (1949), а докторирала на тема Турските лексички елементи во македонскиот јазик (1962). Била иницијатор за формирање на катедрите за албански јазик и литература и за турски јазик и литература, а била и шеф на Катедрата за турски јазик и литература (1976). По формирањето на овие катедри била професор по предметите албански Јазик и турски јазик. Била из- брана за дописен (1979) и за редовен член на МАНУ (1983) и за член на Турската академија на науките (1979). Како сестран лингвист со широка научна наобразба и активно владеење на францускиот. италијанскиот, турскиот, албанскиот и романскиот Јазик, нејзин потесен научен интерес е балканистиката низ призмата на теоријата на контактната лингвистика. Била раководител на Националниот комитет за проучување на Југоисточна Европа, раководител на проектот во МАНУ Речник на турцизмите во македонскиот јазик. Учествувала на славистички (Прага, Варшава, Загреб). балканолошки (Палермо) и ориенталистички (Париз) конгреси. Нејзината библиографија опфаќа околу 150 трудови. Голем придонес има во областа на лексиколошките и морфолошките студии на балканските јазици.
Починала на 9 јануари 2000 година.

Библиографија