Датум на раѓање:
6 јуни 1898
Место на раѓање:
Марибор
Членство во МАНУ:
Редовен член, 1976
Институции:
Област на работа:

Биографија

Роден е на 6 јуни 1898 година во Марибор, во граѓанско семејство, каде што завршил основно и средно училиште. Го завршил Шумар- скиот факултет при Високата школа за агрикултура. во 1924 година.

Како шумарски инжеиер работел во шумарската оператива во Алексинац, Приштина, Косовска Митровица, Призрен, Кичево и Иванград, потоа во Шумарскиот отсек на Банската управа и ири Дирекцијата па шумите во Скопје, во својство на виш советник. Бил директор на Шумарскиот институт на НРМ, а од 1947 година до 1968 година бил редовен ирофесор на Земјоделско-шумарскиот факултет, кога е и пензиониран.

Член е на Меѓурепубличкиот одбор за координација на работата врз Вегетациската карта на Југославија. Член е на Стручно-научниот совет за заштита на природните реткости при Заводот за заштита на спомениците на културата на СРМ.

Областа на дендрологијата и истражувањата на шумската расти- телност во Македонија се негова основна научна преокуиација.

Активен учесник во НОБ е од 1941 година. Одликуван е со Орден на братството и единството од II ред, Орден заслуги за народот од III ред, Орден на трудот од I и II ред. Добитник е на Наградата „11 Октомври“ (за животно дело) и на Новелбата заслужен член на Сојузот на инженерите и техничарите на Југославија. Почесен член е на Сојузот на инженерите и техничарите на СРМ и добитник на Плакета на град Скопје.

За дописен член на Македонската академија на науките и умет- ностите е избран на 4 мај 1972 година, а за редовен член — на 22 декември 1976 година.

Починал на 9 јули 1992 година.

Библиографија