Одделение за технички науки

Во Одделението за технички науки се застапени следниве научни области: електротехника, машинство, градежништво, архитектура, компјутерски науки, информатички технологии и други технички науки.

Членови на Одделението се:

  • Алајдин Абази (електротехнички науки),
  • Леонид Грчев (електротехнички науки),
  • Глигор Каневче (термодинамика),
  • Љупчо Коцарев (компјутерски науки и компјутерско инженерство),
  • Јордан Поп-Јорданов (електротехнички науки).

    Дописен член на одделението е:
    Зоран Хаџи-Велков

Списанија на Одделението за технички науки: