Реферати од тематскиот блок 1.10: Семантичка деривација

XVI Меѓународен конгрес на славистите Белград, Србија 20-27. август 2018. Тематски блок 1.10: Семантичка деривација: среда, 22. 08, сала 428, 12.30–15.00 Организатор: МАРКОВИЌ Марјан   МАРКОВИЌ Марјан (Македонија), Околу процесите на семантичка деривација ТОПОЛИЊСКА Зузана (Македонија), ’Човек’ – ’простор’ – два појма-клучеви врз кои се темели семантичката организација на падежната парадигма ВУЧКОВИЋ Снежана (Србија), Улога … Continue reading Реферати од тематскиот блок 1.10: Семантичка деривација