Истражувачки центар за животна средина и материјали

  1. Флористички и таксономски истражувања на некои родови од фами­лиите Lamiacae и Astraceae во Републи­ка Македонија и Република Бугарија.

Како резултат на научноистра­жувачката работа во Центарот се обја­вени повеќе од дваесетина научни трудови, од кои повеќето во меѓуна­родни научни списанија. Резултатите од научната работа на Истражувачки­от центар се презентирани на повеќе од десетина меѓународни и национал­ни научни собири во форма на посте­ри или усни излагања.

Истражувачкиот центар за жи­вотна средина и материјали соработу­ва со бројни институции од Република Македонија, од соседните земји, како и со повеќе научни институции од различни eвропски и светски земји.

Соработката со овие институции вклучува соработка на заеднички на­ учноистражувачки проекти, специја­лизација и обука на научни кадри, по­канети предавачи, како и размена налитература. Во Центарот работи еден научен соработник и еден соработ­ник-истражувач, но во неговата рабо­та се вклучени и голем број научници од земјaва и од странство.

Повеќе информации за работата на Центарот може да се прочитаат на веб-страни­цата: http://enmat.manu.edu.mk/