ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛИНГВИСТИКА И ЛИТЕРАТУРНА НАУКА

Доп. член Марјан Марковиќ
Рецензија од акад. Зузана Тополињска
Рецензија од Проф. д-р Виктор Фридман

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ

Доп. член Драги Ѓоргиев
Рецензија од акад. Ѓорги Поп-Атанасов
Рецензија од акад. Вера Битракова Грозданова

Доп. член Изет Зеќири
Рецензија од акад. Таки Фити
Рецензија од акад. Гоце Петрески

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ

Доп. член Александар Димовски
Рецензија од акад. Живко Попов
Рецензија од акад. Владимир Серафимовски

Доп. член Сашко Кедев
Рецензија од акад. Илија Филипче
Рецензија од акад. Нада Поп-Јорданова