Одделение за лингвистика и литературна наука

 • Меѓународни лингвистички атласи, 1971–2016, акад. Зузана Тополињска.
 • Македонско-полска граматичка конфронтација (без финансиска поддршка), 1985–2011, акад. Зузана Тополињска.
 • Русија и Македонија: заемни врски во политичкиот живот и во историјата на културата (без финансиска поддршка), 1993–2011, акад. Блаже Ристовски.
 • Собрани дела на Крсте Петков Мисирков, 1995–2015, акад. Блаже Ристовски.
 • Местото на македонскиот јазик во словенскиот и балканскиот јазичен свет, 2001–2015, акад. Зузана Тополињска.
 • Критичко издание на целокупните дела на Блаже Конески, 2005–2016, акад. Милан Ѓурчинов.
 • Комплетирање на Григориевиот превод на зборникот ‘Сокровиште’ од Дамаскин Студит, 2009–2013, акад. Петар Хр. Илиевски.
 • Интерпретации – нови поими на книжевната теорија и херменевтика, 2009–2011, акад. Катица Ќулавкова.
 • Духовниот живот во доцната атика и раното средновековие (без финансиска поддршка), 2010–2012, акад. Витомир Митевски.
 • Духовниот живот во Доцна Антика и Раното Средновековие (без финансиска поддршка), 2010–2012, акад. Витомир Митевски.
 • Античката, византиската и македонската епска поезија, 2013–2015, акад. Витомир Митевски.
 • Словенските ракописи од Македонија во странски ракописни збирки (X–XIX век), 2013–2015, акад. Ѓорги Поп-Атанасов.
 • Методи на книжевната херменевтика, 2013–2016, акад. Катица Ќулавкова.
 • Континуитетот и дисконтинуитетот како истражувачки проблем (со Институтот за славистика при ПАН) (без финансиска поддршка), 2013–2015, акад. Витомир Митевски.

Одделение за општествени науки

 • Хармонизација на правниот систем на Република Македонија со правото на Европската унија, 2007–2016, акад. Владо Камбовски.
 • Живописот на Св. Богородица (Св. Климент) и уметноста на Охридската архиепископија во XIII–XIV век, 2007–2015, акад. Цветан Грозданов.
 • Детерминантите на невработеноста во Република Македонија, 2010–2012, акад. Гоце Петрески.
 • Васил Ивановски за политичкото и државно самоопределување и обединување на македонскиот народ, 2010–2012, акад. Иван Катарџиев.
 • Светската економска криза од 2007/2008 година и импликациите врз македонската економија, 2011–2013, акад. Таки Фити.
 • Потенцијалниот бруто домашен производ и природната стапка на невработеност во Р. Македонија (без финансиска поддршка), 2012–2013, акад. Таки Фити.
 • Голем Град и Преспа, 2012–2013, акад. Вера Битракова- Грозданова.
 • Унапредување на економската соработка на Р. Македонија со Р. Турција – со посебен осврт врз привлекување инвестиции, 2013, акад. Абдулменаф Беџети.
 • Македонија од Версај 1919 година до АСНОМ 1944 година, 2013–2015, акад. Иван Катарџиев.
 • Невработеноста и политиките за зголемување на вработеноста, 2013–2015, акад. Гоце Петрески.
 • Невработеноста и активните економски политики со посебен осврт врз Р. Македонија, 2014–2015, акад. Абдулменаф Беџети.
 • Фискални мултипликатори – случајот на Република Македонија, 2012-2016, акад. Таки Фити.
 • Верувањата преку сликата во камен во античко време во Македонија – корпус на споменици, 2014–2016, акад. Вера Битракова Грозданова.

Одделение за медицински науки

 • Молекуларни основи на несиндромската наследна глувост во Република Македонија, 2006–2011, акад. Георги Ефремов и акад. Илија Филипче.
 • Молекуларни основи на карциномот на дојка и јајници во Република Македонија, од сопствени средства на ИЦГИБ, 2007–2015, проф. д-р Дијана Плашеска-Каранфилска.
 • Улогата на насочената биопсија на црниот дроб водена под контрола на ултразвук во диференцирање на црнодробните заболувања, 2008–2012, акад. Владимир Серафимоски.
 • Регистер на бубрежни биопсии во Република Македонија, 2008–2011, акад. Момир Поленаковиќ.
 • Белова парализа. Рандомизирана, двојно слепа, плацебо контролирана, мултицентрична студија, 2010–2012, акад. Илија Филипче.
 • Молекуларни основи на несиндромската наследна глувост во Република Македонија, од сопствени средства на ИЦГИБ, 2010–2015, м-р Емилија Шукарова-Стефановска, акад. Илија Филипче.
 • Етаблирање на банка на тумори на мочниот меур и нивни деривати и анализа на молекуларни маркери релевантни во проценката на рекурентноста и прогресијата на болеста, 2010–2015, акад. Живко Попов.
 • Етаблирање на банка на РНК и ДНК преку нивни екстракти (деривати) на досега пегрупираните ткива и крв, 2013, акад. Живко Попов.
 • Техниката Stapedectomy наспроти техниката Small fenestra stapedectomy во третманот на отосклерозата во РМ (без финансиска поддршка), 2013, акад. Илија Филипче.
 • Влијание на еколошките промени врз здравјето на луѓето, со посебен осврт на состојбата во Велес и во блиската околина, 2011–2014, акад. Илија Васков.
 • Структурни и функционални промени на Y хромозомот кај малигни болести, од сопствени средства на ИЦГИБ, 2012–2015,  проф. д-р Дијана Плашеска-Каранфилска.
 • Откривање на биомаркери кај канцер на простата со користење на 2DIGE/MS/MS технологија, 2012-2014, акад. Момир Поленаковиќ.
 • Инсулинска резистенција, липиден профил и тироидни нарушувања кај пациенти со хроничен хепатитис Ц, 2013–2016, акад. Владимир Серафимоски.
 • Психофизиологија на вниманието: споредба деца и возрасни, 2013–2015, акад. Нада Поп-Јорданова.
 • Тимпанопластика тип 1s. Мирингопластика: дали графитот треба да се постави медијално или латерално од мембрана тимпани, 2014–2015, акад. Илија Филипче.
 • Откривање на уринарни биомаркери за урогенитални канцери со користење на 2-D DIGE/MS и LC-MS протеомските технологии, 2015–2017, акад. Момир Поленаковиќ.

Одделение за природни, математички и биотехнички науки

 • Флората на Република Македонија, 1986–2017, акад. Владо Матевски.
 • Експериментални и теориски испитувања на прости и двојни соли и комплекси, 1998–2015, акад. Бојан Шоптрајанов.
 • Изучување на природни цврсти супстанци, 2007–2015, акад. Глигор Јовановски.
 • Развојот на математичките науки во Македонија од 1946-2010 година, 2008-2011, акад. Благој Попов.
 • Тополошко-геометриски и алгебарско-комбинаторни проблеми, 2008–2016, акад. Дончо Димовски.
 • Легенди за педолошките карти на Република Македонија (1:50.000 и 1:200.000) со текст-толкувач на картите, 2009–2011, акад. Ѓорѓи Филиповски.
 • Класификација на почвите по региони во Р. Македонија како основа за изработка на педолошки карти, 2012–2014, акад. Ѓорѓи Филиповски.
 • Студија за почвите на Република Македонија со изработка на педолошка карта во размер 1 : 200.000 и толкувач, 2015–2017, акад. Ѓорѓи Филиповски.
 • Студија за почвите на дел од Источна Македонија (без финансиска поддршка), 2015–2017, акад. Ѓорѓи Филиповски.

Одделение за технички науки

Енергија

 • Solar Electrogenerator (SEGIS), 1993-1995, J. Pop-Jordanov.
 • Study on the Development of the Power System of Macedonia, MANU & Electrotek, 1996-1998, J. Pop-Jordanov, T. Bosevski.
 • Advanced Model for Power System Operation, 1996-98, T. Bosevski.
 • Status and Perspectives of Nuclear Energy, 1996-1998, T. Bosevski.
 • Application of IAEA-planning Methodologies for the Power System in Macedonia, 1997-1999, T. Bosevski.
 • Model for planning the operation of small economically autonomous power system, 1999-2001, T. Bosevski.
 • Thin layer solar cells, 1999-2001, M. Ristov.
 • Hydro power, natural gas and nuclear energy in the Power System of Macedonia, 2000-2002, T. Bosevski.
 • Definition of Operating Regime and Electricity Production Assessment for the HPP Boskov Most / ESM (2001) T. Bosevski.
 • Economic and Environmental Aspects of the Partial substitution of lignite-fired fuel with oil in the existing power plants, OKTA Refinery, 2002-2003, T. Bosevski.
 • Multijunctional solar cells, 2002-2004, M. Ristov.
 • Optimal operation of the power plants in the Power System of Macedonia, MANU, 2007-2009, T. Bosevski.
 • Strategy for Energy Development in the Republic of Macedonia until 2030, Ministry of Economy of RM, 2008-2010, G. Kanevce.
 • Development of Methods for Strategic Planning in Energy Sector, MANU, 2009-2014, Kanevce.
 • Strategy for Utilization of Renewable Energy Sources in the R. Macedonia by 2020, Ministry of Economy of RM, 2009-2010, G. Kanevce.
 • Nuclear Energy Utilization in Macedonia – Strategic Study of the Needs, Benefits and Requirements, Government of the RM, 2011, G. Kanevce.

Околина

 • Thermal power plants and development, 1994-1996, J. Pop-Jordanov.
 • Radiation Doses of Inhaled Ash from Lignite Power Plants, Ministry of Science, 1995-1997, T. Bosevski.
 • Energy and Environmental Models, 1996-1998, J. Pop-Jordanov.
 • Advanced model for technological risk management, 1997/99, J. Pop-Jordanov.
 • Negentropy and Sustainable Indicators, 2003/05, J. Pop-Jordanov.
 • GHG Abatement Analysis/Projections of Emissions, 2004/06, T. Bosevski.
 • Noetic indicators for sustainable development, 2006/08, J. Pop-Jordanov.

Информациски технологии и биоинформатика

 • Subcell brain processes, 2000-2002, Pop-Jordanov.
 • Computer supported electrobiofeedback – theory and practice, 2001-2003, J. Pop-Jordanov
 • Electric Neuronal Oscillations-Theory& , 2005/07, J. Pop-Jordanov.
 • Electric brain processes and cognition, 2008-2010, J. Pop-Jordanov
 • Electromagnetic technologies and neurocognitive performances, 2009-2011, J. Pop-Jordanov.
 • Modulation of electric brain oscillations, 2012-2014, J. Pop-Jordanov.
 • Diagnosing Vulnerability, Emergent Phenomena, and Volatility in Man-made Networks, 2007-2010, Lj. Kocarev.

Материјали

 • Transparent conductive thin films, 1993-1995, M. Ristov.
 • Photovoltaic properties of multilayer thin films produced by electroless and spraypyrolysis depoposition, 1996-1998, M. Ristov.
 • Solar Energy Transformations, 1998-2000, Pop-Jordanov.
 • Electrochromism of nikeloxide thin films, 1999-2001, M. Ristov.
 • Inelastic processes and reactions in slow ion-atom and ion-molecule collisions, 2001-2003, R. Janev.
 • Quantum Theory of Atomic-Molecular Collision Processes, 2004-2006, R. Janev.
 • Quantum dynamics of atomic interactions, 2007-2009, R. Janev
 • Development of theory and application of the inverse approach to thermal technique, thermal energy and process technique, 2007-2009 G. Kanevce.

Електротехника

 • Електромагнетни влијанија, методи на анализа и заштита, 2010–2012, акад. Леонид Грчев.
 • Оптимална работа на хидроенергетски комплекс на каскадни електрани, 2011–2016, акад. Томе Бошевски.
 • Синхронизирана работа на нуклеарна централа со реверзибилна хидроцентрала, 2011–2013, кад. Томе Бошевски.
 • Постојните теории за моќност и нивната примена во паметните мрежи, 2013–2015, акад. Алајдин Абази.
 • Електромагнетни појави во слоевити средини, 2013–2015, акад. Леонид Грчев.
 • Стабилност на енергетски мрежи/ системи во присуство на обновливи и дистрибуирани извори на енергија, 2014–2016, акад. Љупчо Коцарев.

Физика

 • Динамика на атомските судирни процеси, 2010–2012, акад. Ратко Јанев.
 • Kвантна теорија на атомските и молекуларните процеси во термонуклеарни фузиони плазми, 2015–2017, акад. Ратко Јанев.

Одделение за уметности

 • Македонска научна и стручна терминологија, 1969–2016, акад. Витомир Митевски.
 • Историја на културата на почвата на Македонија, 1993–2017, акад. Георги Старделов.
 • Непресушниот тек на водите (трилогија) – III дел, 2009–2016, акад. Радован Павловски.
 • Групен портрет со идиотот, 2009–2011, акад. Божин Павловски.
 • Хронологија на животот и творештвото на Коле Чашуле, 2009–2011, акад. Влада Урошевиќ.
 • Генерацијата на 1927-та и авангардните движења во поезијата на Шпанија и Европа, 2009–2011, акад. Матеја Матевски.
 • Белешки (1960–2010), 2010–2013, акад. Митко Маџунков.
 • Александар Македонски, 2010–2012, акад. Боро Митриќески.
 • Жената како инспирација, 2011–2015, акад. Томе Серафимовски.
 • Нереализирани слики, 2011, акад. Васко Ташковски.
 • Творечката лабораторија на писателот, 2011, акад. Ташко Георгиевски.
 • Балканска книжевна сага (романескна трилогија: Балканвавилон, Време на јаничарите и Полифонисти), 2011–2015, акад. Луан Старова.
 • Градинарот и неговата пустелија, 2012–2013, акад. Божин Павловски.
 • Подолги раскази, 2012–2013, акад. Влада Урошевиќ.
 • Актуализација на традицијата и фолклорот во творештвото на Рацин и Лорка, 2012–2014, акад. Матеја Матевски.
 • Ненапишани раскази, 2012, акад. Ташко Георгиевски.
 • Асоцијативни пејсажи, 2012, акад. Васко Ташковски.
 • Бела светлина, 2013, акад. Васко Ташковски.
 • Докомплетирање на севкупните дела (37) на Вилијам Шекспир со превод на четири драми на македонски јазик, 2013–2015, акад. Богомил Ѓузел.
 • Четири елементи, 2013–2015, акад. Газанфер Бајрам.
 • Слободни форми (мал формат), 2013–2016, акад. Боро Митриќески.
 • Води и пловидби, Les nourritures terrestres, 2013–2015, акад. Глигор Чемерски.
 • Птиците од ланските гнезда, втора книга, 2014–2016, акад. Митко Маџунков.
 • Болеста на коренот, 2012–2016, акад. Божин Павловски.
 • Крајбрежни случувања, 2014, акад. Васко Ташковски.
 • Детство (роман), 2014–2016, акад. Влада Урошевиќ.
 • Контролирани водени бои, 2015, акад. Васко Ташковски.
 • Поетиката на препевот, 2015–2016, акад. Матеја Матевски.