На 30 мај 2019, во рамките на Месечните лингвистички средби COLLOQUIA LINGUISTICA, Истражувачкиот центар за ареална лингвистика „Божидар Видоески“ при Академијата на науките и уметностите на Република Северна Македонија ‒ МАНУ организираше предавање на тема: „За архаичната лексика од прасловенско потекло во македонските и во српските дијалекти“ од доц. д-р Снежана Вучковиќ од Филолошки факултет при Универзитетот во Белград.

Фотографии од настанот: