ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛИНГВИСТИКА И ЛИТЕРАТУРНА НАУКА

Проф. д-р Веселинка Лаброска
Рецензија од акад. Зузана Тополињска
Рецензија од доп. член Марјан Марковиќ

Проф. д-р Лилјана Макаријоска
Рецензија од акад. Ѓорги Поп-Атанасов
Рецензија од доп. член Марјан Марковиќ

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ

Проф. д-р Сашо Цветковски
Рецензија од акад. Вера Битракова Грозданова
Рецензија од акад. Ѓорги Поп-Атанасов

Проф. д-р Мируше Хоџа
Рецензија од доп. член Марјан Марковиќ
Рецензија од акад. Абдулменаф Беџети

Проф. д-р Гордана Лажетиќ
Рецензија од акад. Владо Камбовски
Рецензија од проф. д-р Беса Арифи

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ

Проф. д-р Дијана Плашеска-Каранфилска
Рецензија од акад. Владимир Серафимоски
Рецензија од доп. член Александар Димовски

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧКИ НАУКИ

Проф. д-р Зоран Хаџи-Велков
Рецензија од акад. Леонид Грчев
Рецензија од акад. Алајдин Абази

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ И БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ

Проф. д-р Кирил Сотировски
Рецензија од акад. Владо Матевски
Рецензија од акад. Глигор Јовановски

Проф. д-р Валентин Мирчески
Рецензија од проф. д-р Блажо Боев
Рецензија од акад. Глигор Јовановски

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УМЕТНОСТ

Ангел Димовски-Чауш
Рецензија од акад. Газанфер Бајрам
Рецензија од акад. Васко Ташковски

Проф. д-р Венко Андоновски
Рецензија од проф. д-р Весна Мојсова-Чепишевска
Рецензија од проф. д-р Кристина  Николовска

Проф. д-р Лидија Капушевска-Дракулевска
Рецензија од проф. д-р Анастасија Ѓурчинова
Рецензија од проф. д-р Соња Стојменска-Елзесер