Обраќање на Македонската академија на науките и уметностите и на универзитетите во Македонија по повод Референдумот на 8 септември 1991
МАНУ ЗА ПЛАТФОРМАТА ЗА РЕШАВАЊЕ АЛБАНСКОТО НАЦИОНАЛНО ПРАШАЊЕ
Обраќање по повод „Платформата за решавање на албанското национално прашање“ на Академијата на науките на Албанија
Одговор на Македонската академија на науките и уметностите од 20 март 2001
НАУЧНА ПОЛЕМИКА
Бошевски, Тентов: По трагите на писмото и јазикот на античките Македонци
Петар Хр. Илиевски: Два спротивни приода кон интерпретацијата на антички текстови
Блаже Конески – За историските мистификации
ЗА КОНСТРУКЦИЈАТА „РАЗМЕНА НА ТЕРИТОРИИ“

Нашироко објавувана во медиумите, во таа конструкција се тврди дека МАНУ донел документ, и расправал по него, на темата за т.н. размена на територии. Во врска со тоа ја донесуваме изјавата на тогашниот претседател, акад. Георги Ефремов, како и експозето на новиот претседател (по оставката на акад. Ефремов), акад. Матеја Матевски, и неговото прво експозе на Годишното собрание на МАНУ, во кое се демантира дека во и од Академијата никогаш не е донесен таков фантомски документ, и дека ниту едно тело на МАНУ не расправало за ваквото прашање;

Обраќање на претседателот на МАНУ, академик Георги Ефремов до Собранието на МАНУ и до македонската јавност, за конструкцијата „Размена на територии“, 11 јуни 2001 година
Експозе на академик Mатеја Mатевски за конструкцијата „Размена на територии“
ПРВАТА МАКЕДОНСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА, ВО ДВА ТОМА

Главен редактор акад. Блаже Ристовски (с. Гарниково, 21.3.1931), и критичките забелешки, со ретки пофалби и многубројни остри негации, како однадвор, така и однатре, од членовите на МАНУ кои ќе бидат објавени во посебен том. Не можејќи сите нив да ги споменеме, се осврнуваме на двата Заклучоци на Претседателството на МАНУ објавени по тој повод;

Георги Старделов – За Македонската енциклопедија (идеен проект)
Георги Старделов – Промотивна реч за Македонската енциклопедија
Владо Камбовски – Промотивна реч за Македонската енциклопедија
Гане Тодоровски – Културен настан со сила на катарза
Заклучоци на Претседателството на МАНУ по повод реакциите во јавноста за Македонската енциклопедија од 30.9.2009
Заклучоци на Претседателството на МАНУ за Македонската енциклопедија 7.10.2009
Македонска енциклопедија – Предговор
Македонска енциклопедија – Одредница за МАНУ