• Email

    hocliro@compruserve.com

Датум на раѓање:
7 мај 1935
Место на раѓање:
Тетеров
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 2003
Институции:
Универзитетот во Росток, Германија, International Faculty of Artificial Organs, Берлинската академија на науките и Германската академија за природни науки „Леополдина”.
Област на работа:

Биографија

Д-р h.c. Хорст Клинкман (Horsrt Klinkmann) е роден на 7 мај 1935 го­дина во Тетероњ, Германија. Дипло­мирал на Универзитетот во Рошток во Германија. Постдипломските сту­дии се одвивале на Универзитетите во: Рошток, Германија, Лунд, Швед­ска и Глазгов, Велика Британија.
Од 1969 до 1971 година рабо­тел како професор истражувач на Универзитетот во Јута, САД.
Од 1971-1993 раководи со Одделот за интерна медицина на Уни­верзитетот во Рошток.
Член е на Берлинската академија на науките и Германската академија за природни науки „Леополдина“. Исто така член е и на многу други академии меѓу кои: Белгиската академија за медицински науки, Њујоршката академија на науките, Меѓународната академија за медицински науки, Женева/Њу Делхи и други. Проф. Клинкман е претседател на Меѓународното здружение за вештачки органи (ISAO) и декан на International Faculty of Artificial Organs (INFА) составен од 14 универзитети од Европа, Америка и Азија, кои едуцираат високостручни кадри од областа на вештачките органи.
Toj е медицински директор на Focus Medical Hospitals и прет­седател на бордот Bio Con Valley, асоцијација на повеќе од 50 научни институти од областа на биотехнологијата и биомедицината.
Проф. Клинкман сам и во соработка со други автори има напишано голем број книги и статии (повеќе од 600) што се пу­бликувани во светски списанија.
Toj е еден од водечките светски научни работници во изучувањето на вештачките органи, особено вештачкиот бубрег и разни видови на пречистување на крвта.
Проф. Клинкман дал придонес и за развојот на нефрологијата во Република Македонија. Како признание за придонесот тој е избран за почесен професор на Универзитетот ,.Св. Кирил и Методиј“ како и за почесен член на Македонското здружение за не­фрологија, дијализа, трансплантација и вештачки органи.