• Email

    ilijacasule@yahoo.com.au

Датум на раѓање:
24 јули 1957
Место на раѓање:
Скопје
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 2012
Институции:
Универзитетот Маквори во Сиднеј, Австралија
Област на работа:

Биографија

Илија Чашуле е роден во Скопје на 24 јули 1957 година.
Докторирал во 1986 година на Филолошкиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на тема Глаголската именка во македонскиот литературен јазик, пишувана под менторство на акад. Блаже Конески, каде што работи во периодот од 1979 до 1986 година, предавајќи општа лингвистика на Катедрата за македонски јазик.
Од 1987 година работи како професор на Универзитетот Маквори во Сиднеј, Австралија, прво како лектор по македонски јазик (1987-2000), па предавач и виш предавач, а од 2000-тата година на Катедрата за општа лингвистика како професор по македонски јазик и славистика.
Во 1979 година тој беше лектор по македонски јазик на Државниот универзитет во Москва, во 1982 предаваше македонски јазик на Универзитетот во Лунд, Шведска, а со предавања гостуваше и во Упсала, Шведска и во Хале, Германија.
Во центарот на научниот интерес на д-р Чашуле секогаш се наоѓа македонскиот јазик, неговото минато и неговата сегашност. Уште првите научни трудови докажуваат дека тој е оригинален, креативен лингвист, целосно предаден на својата струка. Неговите македонистички студии секогаш носат нова документација и нова интерпретација на специфичните аспекти на македонскиот морфосинтаксички систем и влегуваат во задолжителна предметна литература на секој македонист.
Во австралиската средина д-р Чашуле се посвети поинтензивно на теоријата и секојдневната практика на наставата, а резултат на таа посветеност беше прв сериозен, меѓународно признат прирачник по македонски јазик за англофони, Let’s learn Macedonian (1990).

Во неговиот австралиски период, покрај секогаш присутната македонистичка проблематика, во фокусот на научните интереси се најде и еден друг јазик – бурушаскиот, јазик зборуван од околу 90.000 луѓе во Каракорум, во северо-западен Пакистан. Д-р Чашуле повеќе од една деценија објавува бурушаски етимологии со кои ja до­кументира својата хипотеза дека бурушаскиот е индоевропски јазик.

Во бурушаските студии на Чашуле присутна е и една маке­донска нишка. Имено, според неговата хипотеза, Бурушази се по­томци на Фригите кои некогаш живееле на денешна македонска територија и зборувале еден од палео-балканските индоевропски јазици – фригискиот. Оттука во денешен македонски можат да се најдат поединечни лексеми кои потекнуваат од фригискиот супстрат.

Д-р Илија Чашуле наоѓа време и за убавата литература, и тоа како оригинален творец и како преведувач – објави две поетски збирки и голем број преводи на и од македонски. Пројавил и значајна општествена активност во животот на македонската заедница во Австралија.

Избран е за член на Македонската академија на науките и уметностите надвор од работниот состав во Одделението за лингвис­тика и литературна наука.