Датум на раѓање:
Место на раѓање:
Членство во МАНУ:
Институции:
Област на работа:

Биографија

Т. И. Вендина е доктор по филолошки науки и раководител на Центарот за ареална лингвистика при Инситутот за славистички студии при РАН, каде што работи од 1992 година. Професор е на Катедрата за компаративни јазични студии на Факултетот за странски јазици при Московскиот државен универзитет, каде што предава предмети од областа на современиот руски јазик и неговата историја, методи на лингвистичка анализа, спроведува специјални курсеви и специјални семинари за етнолингвистика. Од 2003 година е претседател на Меѓународната комисија на Општословенскиот лингвистички атлас при Меѓународниот комитет на слависти. Дописен член е на Меѓународната академија на науките за педагошко образование.

Родена е на 29 април 1946 година во с. Межиричка, во округот на Кировоград, во регионот на Одеса (денешна Украина). Во 1970 година ги завршила додипломските студии, а во 1973 – постдипломските студии на Катедрата за руски јазик при Московскиот државен универзитет. Во 1974 година го одбранила магистерскиот труд „Явление конкуренции суффиксов -ik(a), -ic(a) в славянских языках“. Во 1988 година на Институтот за лингвистика во Минск ја одбранила докторската дисертација „Славянское субстантивное словообразование в сопоставительном аспекте: (суффиксы с элементом  -k-, -c-, -č-)“. Работела на Катедрата за руски јазик на Филолошкиот факултет при Московскиот државен универзитет, како и на Институтот за руски јазик при Академијата на науките на СССР.

Т. И. Вендина е лингвист-славист со широк спектар на научен интерес. Нејзините трудови се занимаваат со проблеми од областа на дијалектологијата, лингвистичката географија, споредбено-историското и споредбеното проучување на словенските јазици и дијалекти итн. Автор е и на повеќе трудови од областа на зборообразувањето и етнолингвистиката, како и на учебникот „Введение в языкознание“ (Москва 2001, второ и трето издание – 2002 и 2005 година). Учествува во работата на Општословенскиот лингвистички атлас и на Лексичкиот атлас на руските народни говори – член е на уредувачките одбори, обработува проблеми кои се однесуваат на лингвистичко-географска интерпретација, картографирање и коментирање на материјалите од споменатите атласи. Во научната сфера воведува голем број нови термини од областа на зборообразувањето, лингвистичката географија и етнолингвистиката.