Датум на раѓање:
17 март 1933 година
Место на раѓање:
с. Рудка, во Полтавската област
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 2009
Институции:
Националната академија на науките на Украина и Националната библиотека на Украина „В. И. Вернадски“.
Област на работа:

Биографија

Акад. Олексеј Семјонович Онишченко (Олексш Семјонович Онищченко) е роден на 17 март 1933 година во с. Рудка, во Полтавската облает на Украина.
Историско-филозофскиот факултет (со специјалност по филозофија и историја) го завршил во 1956 година. Од 1959 година работел во Националната академија на науките на Украина. До 1978 година бил директор на Институтот за филозофија на НАНУ, а потоа директор на Меѓурепубличката филијала на Академијата на општествени науки во Киев и во тој период ги истражува проблемите на развитокот на духовната култура, светогледот на личноста, битот и начинот на животот на народот, научно- техничката револуција, филозофско-социолошките проблеми на еволуцијата на масовната свест, културата, социологијата и историјата на религијата во Украина, традицијата и улогата на празнично-обредната сфера во животот на личноста и на општеството.
Како историчар, културолог, филозоф и социолог, од 90-тите години акад. Онишченко активно ги истражува и прашањата на новата социокултурна трансформација на украинското општество, тенденциите на формирањето на информатичкото, граѓанското и иновационото општество во Украина изградено врз знаењето. Toj учествува во разработка на концепцијата на идеологијата на украинското државотворство, го истражува развитокот на хуманитарната сфера, реформирањето на политичкиот систем и државната информатичка политика. Посебно го привлекуваат прашањата околу социохуманитарната технологија, историјата на академската наука, архивистиката, документаристиката и проучувањето на украинската култура. Врз таа основа акад. Онишченко организира и самиот учествува на низа меѓународни научни конференции во Украина и во странство.
Од 1992 година станал генерален директор на Националната библиотека на НАНУ „В. И. Вернадски“, како централна научно-наставна институција во оваа област, со 5 научноистражувачки институти и 4 центри и со над 200 подрачни филијали во земјата. За особениот придонес во развитокот на науката во областа на проучувањето на духовната култура, во 1998 година О. С. Онишченко е из­бран за член на Президиумот на НАНУ и академик-секретар на Одделението за историја, филозофија и право.
Акад. Онишченко е координатор на украинско-македонската научна соработка помету МАНУ и НАНУ и организатор и учесник на годишните научни собири и редактор на заедничкиот научен зборник што излегува на украински и на македонски јазик во Киев како издание на НАНУ и МАНУ. Toj е и еден од авторите на првиот и засега единствениот Украинско-македонски и Македонско-украин­ски разговорник што излезе во 2005 година во Книгоиздателството „Довира“ во Киев, како заедничко издание на НАНУ, МАНУ, Киевскиот национален универзитет „Тарас Шевченко“ и Јазично-информациониот фонд на НАНУ. По негова инициатива и со лично коавторство, во издание на НАНУ, Украинскиот јазично-информативен фонд, Националната библиотека на Украина „В. И. Вернад­ский во Киев во минатата 2008 година е објавен првиот Укратсъко- македонський словник со 20.000 зборови и фразеологизми што темелно го претставува македонскиот јазик пред украинскиот корисник, а претставува уникален прирачник и за македонскиот корисник на украинскиот јазик.
Под негово раководство, во издание на НАНУ, но повод 100- годишнината од раѓањето на Кочо Рацин, во Киев излезе опфатен избор од неговото поетско и прозно творештво, а пред објавување, исто така по негова инициатива и залагање, е и избор од Крсте Мисирков.
Научноистражувачкиот опус на акад. О. С. Онишченко опфаќа 17 одделни монографии и над 300 научни трудови објавени во зборници и списанија. Освен тоа, тој е главен редактор или коредактор на значајни научни зборници и други капитални изданија.
Во последниве години акад. Онишченко активно навлегува и во македонистиката. Како претседател на Одборот на НАНУ за соработка со МАНУ, тој е главен редактор на двојазичниот „Украшсько-македонський науковий зб1рник“ што се печати во Киев, како заедничко издание на НАНУ и МАНУ.
Акад. Онишченко е и познат културен и општествен деец. Toj е претседател на Асоцијацијата на библиотеките на Украина, прв потпретседател на Украинската академија на политичките науки, претседател на Украинскиот славистички комитет и член на Меѓународниот комитет на славистите, член на Украинската национална комисија за прашањата на украинскиот правопис и на Националната комисија на Украина за УНЕСКО.
Избран е за член на МАНУ надвор од работниот состав во Од­делението за лингвистика и литературна наука.