МАСЛО НА ПЛАТНО

Циганка 1970     Земјотрес 1967

ЦРТЕЖИ

Доилка 1967   Игра 1 1968

ДВА ЦРТЕЖИ ОД НИКОЛА МАРТИНОСКИ
ВО ФОНДОТ БЛАЖЕ КОНЕСКИ