Датум на раѓање:
18 август 1925
Место на раѓање:
Скопје
Членство во МАНУ:
Редовен член, 1976
Институции:
Област на работа:

Биографија

Роден е на 18 август 1925 година во Скопје. Се школувал во Велес и во Скопје, каде што дипломирал и докторирал на Филозофскиот факултет. Работел во ,,Млад борец“ (1945), ,,Нова Македопнја” (1946), во Средното медицинско училиште (1950), а од крајот на 1950 година до пензионирањето бил постојано на служба на Филозофскиот (Филолошкиот) факултет во Скопје, како асистеит, доцент, воиреден и редовен професор. Предава македонска книжевност во XX век и словенечка книжевност од втората половина на XVIII век до крајот на Првата светска војна. Бил продекан, шеф на катедра и прв директор на Семинарот за македонски јазик, литература и култура (1968 —1970).

Во 1972 година е избран за дописен, а во 1976 година — за редовен член на Македонската академија на науките и уметностите.

Се занимавал особено со проучувања од областа на македонската книжевност во XIX и XX век, потоа — со новата словенечка книжевност и компаратистика. Повеќе од три децении делувал и како литературен критичар и есеист.

Во својство на гостин-професор предавал во Минхен (1965) и Келн (1970). Предавања и кратки курсеви држел во повеќе југосло- венски и странски универзитети: Белград, Загреб, Сараево, Нови Сад, Задар, Берлин, Хале, Стокхолм, Упсала, Гетеборг, Лунд, Ленинград, Букурешт, Крајова, Виена, Салцбург, Инсбрук, Мериленд. Учествувал со реферати на конгреси, научни конферепции и симпозиуми во земјата и во странство: Прага, Варшава, Харвард, Бриксен (Бресаноне).

Бил уредник на списанијата ,,Иднина“, ,,Разгледи“ и ,,Литературен збор“ (на ова списание бил главен и одговорен уредник две децении), а исто така — претседател на Сојузот на друштвата за македонски јазик и литература на СРМ, иа АКУД ,,Мирче Ацев“, на ,,Рациновите средби“, на

Издавачкиот совет на ,,Разгледи“, секретар на Друштвото на писателите на Македонија, член на управите на Сојузот на славистите на Југославија и на Сојузот на писателите на Југославија.

Учесник во НОБ е од 1941 година. Заземал разни функции во СКОЈ и СКМ. Член е на ЦК на СКМ.

Двоен носител е па Орденот на трудот со златен венец (1966, 1969), добитник е па Наградата ,,13 Ноември“ и на повеќе повелби, плакети, споменици и благодарници.

Објавил редица книги, антологии, избори, студии, освен на македонски и на српско-хрватски, словенечки, албански, турски, англиски, француски, германски, италијански, романски и други јазици.

Починал на 27 мај 2003 година.

Библиографија