Датум на раѓање:
22 декември 1902
Место на раѓање:
Крушево
Членство во МАНУ:
Редовен член, 1967
Институции:
Област на работа:

Биографија

Роден е на 22 декември 1902 година во Крушево. Во родното место учи основно училиште, а во Куманово, каде што татко му е на печалба, и каде што му се преселува семејството, учи и завршува гимназија. На Филозофскиот факултет во Скопје студира литература и дипломира во 1926 година.

Работи како судлент во Гимназијата во Куманово. Од политички причини, во 1929 година, е отпуштен од државна служба. Одново е назначен во Гимназијата во Плевља, потоа преместен во Алексинац, а во 1935 година во Скопје.

По ослободувањето е директор на првата македонска гимназија во Скопје. Потоа, по потреба, работи во Народната библиотека, во Македонскиот народен театар, како директор на Театарската школа, како професор на Педагошката академија во Скопје. На носледнава должност е пензиониран во 1966 година.

За сето време од ослободувањето учествува во работата на општествени, просветни и културни органи, во комисии, редакции и совети: во Комисијата за првиот правопис на македонскиот литературен јазик, во редактирањето на првиот учебник за македонски јазик за горните одделенија на осумгодишните училишта „Одбрани четива“; во редакциите на „Литературен збор“, ,,Современост“; во републичките совети за просвета, култура; во советите: на Македонскиот народсн театар, на Институтот за македонски јазик, на Народната и универзитетска библиотека и др.

Бил член на уиравите на Друштвото на писателите и на Здружението на наставниците ио македонски јазик и литература.

Меѓу наградите и одликувањата има и награда за животно дело, а во 1967 година е избран за редовен член на Македонската академија на науките и уметностите.

Литературната работа ја започнува во гимназиската литературна дружина. Неговата генерација матуранти во 1922 година му ја изведува едночинката ,,По матурата“, делумно на македонски јазик. Во 1928 година Театарот во Скопје ја поставува ,,Бегалка“ („Ленче Кумановче“), а во 1936 година — „Чорбаџи Теодос“.

Освен овие, по ослободувањето, во македонските театри се изведувани и негови нови драмски текстови, а Книгоиздателството „Македонска книга“ му издало книга „Избор“.

Покрај работата врз драмата, повремено работел и врз областа на јазичната и литературната проблематика и врз фолклористиката.

Починал на 1 ноември 1995 година.

Библиографија