Датум на раѓање:
17 јануари 1909
Место на раѓање:
Гостивар
Членство во МАНУ:
Редовен член, 1967
Институции:
Област на работа:

Биографија

Роден е во Гостивар на 17 јануари 1909 година во занаетчиско семејство. Основно училиште завршил во родниот град, гимназија и филозофски факултет (1934) — во Скопје, а докторирал во Загреб (1939).

Од 1935—1936 година бил асистент-дневничар, од 1939—1941 година — асистент при Катедрата за југословенски книжевности на филозофскиот факултет во Скопје, од јуни 1941 година до август 1946 годипа — асистент на Филозофскиот факултет во Белград, од август до ноември 1946 година — началник во Министерството за просвета на НРМ, од ноември 1946 до 1956 година — вонреден професор, а потоа, до пензионирањето, редовен професор на Филозофскиот (Филолошкиот) факултет во Скопје.

Во време од 1946—1960 година бил шеф на Катедрата за историја па книжевностите на народите на СФРЈ, 1950/51 година — продекан, а во 1953/54 година — декан на Филозофскиот факултет. Од 1960 година наваму повеќе години бил хонорарен наставник на Филозофскиот факултет во Приштина.

Член е па повеќе научни и ошитествени органи и организации од факултетско, универзитетско, градско, републичко, сојузно и меѓународно значење.

Бил главен уредник на ,,Енциклопедија на Југославија“ (I издание од 1950—1972 г., II издание од 1976 г.). Еден e од основачите на Друштвото за македонски јазик и книжевност и главен уреднк на списанието ,,Литературен збор“ (за книжевност). Учествувал на сите повоени меѓународни конгреси на славистите и на други меѓународни и југословенски конгреси со свои реферати. Со одбрани предавања од областа на македонската книжевност гостувал на новеќе универзитети во Југославија и во странство (Загреб, Љубљана, Задар, Белград, Нови Сад; Берлин, Хале, Лајнциг; Торонто; Неапол; Крајова, Букурешт; Прага; Варшава, Краков).

Научна преокупација му е македонската книжевност, југословенскиот фолклор, балканистиката, лингвистиката. Со свои прилози од спомнатите области учествувал во изданијата на сите југословенски академии, на повеќе странски и во голем број научни и книжевни списанија во земјата и во странство.

Од 1965 година е член на Српската академија на науките и уметностите, од 1975 година — член на Академијата на науките и уметностите на Босна и Херцеговина. Почесен член е на Југословенското здружение ,,Наука и друштво“ (од 1973 г.), а и на други научни друштва во земјата.

Бил член на Матичната комисија за формирање на Македонската академија на науките и уметностите и нејзин секретар, редовен член и потпретседател од 1967 година. Од 1975 година е секретар на Одделението за лингвистика и литературна наука при Академијата.

Одликуван е со следните одликувања: Ордеп на трудот со црвено знаме и Орден заслуги за народ со златна ѕвезда. Добитник е на повеќе повелби и плакети на Универзитетот и на Филозофскиот факултет во Скопје, на градот Скопје, на градот Гостивар, на ,,Матица српска“.

Добитник е на Наградата ,,13 Ноември“ на Град Скопје (1966), на Наградата ,,11 Октомври“ — за животно дело (1974), на Наградата на град Тетово (1971) и др.

Починал на 15 февруари 1984 година.

Библиографија