• БЛАЖЕ КОНЕСКИ/BLAZHE KONESKI

  Архивски документи - ПРЕПЕВИ Archive's documents - VERSIFICATION

 • КОСТА СОЛЕВ РАЦИН/KOSTA SOLEV RACIN

  Целосен фонд Кочо Рацин Full archive fond Kocho Racin

 • Годишно собрание на МАНУ

  Излагање на претседателот и секретарот на МАНУ, акад. Камбовски и акад. Матевски

 • Blaze Koneski

  President 1967 - 1975

 • Mihajlo Apostolski

  1976 - 1983

 • Jordan Pop - Jordanov

  1984 - 1991

 • Ksente Bogoev

  1992 - 1999

 • Georgi Efremov

  2000 - 2001

 • Mateja Matevski

  2001 - 2003

 • Cvetan Grozdanov

  2004 – 2007

 • Georgi Stardelov

  2008 - 2011

News & Events

Повик за доставување на трудови
01 Jun 2016 09:34

Почитувани, 
На барање на авторите, рокот за доставување трудови за престојната Конференција под наслов „Дијалогот меѓу цивилизациите и предизвиците на толеранцијата во дигиталната ера“, се продолжува за десет дена и трае до 10 јуни 2016 година. 
Со почит,   м-р Елена Мујоска 

 
Центарот за с [ ... ]

more...
пристапно предавање на проф. д-р Рос Геген (Ross Geoghegan), САД
26 May 2016 09:37

Почитувани,
Имаме чест да Ве поканиме на пристапно предавање на проф. д-р Рос Геген (Ross Geoghegan), САД, член на МАНУ надвор од работниот состав, на 26 мај 2016 (четврток), во 12,00 часот, во Македонската академија на науките и уметностите, на тема: 
КРИВИНА И ТЕОРИЈА НА ГРУПИ (CURVATURE AND GROUP THEORY)
За научниот [ ... ]

more...
Older Articles