++389 (0)2 32 35 400

Одделение за лингвистика и литературна наука

Во Одделението за лингвистика и литературна наука се застапени след­ниве научни области: лингвистика, филологија, литературна наука, фолк­лор и други сродни науки.

Редовни членови на Одделението се:

  • Витомир Митевски (античка литература: филозофија, епика, историографија, византиска книжевност),
  • Ѓорги Поп-Атана­сов (македонска црковна книжевност, библистика, херменевтика, црковна химнографија, хагиографија),
  • Зузана Тополињска (лингвистика и славистика),
  • Ката Ќу­лавкова (теорија на книжевноста и книжевна херменевтика).
  • Марјан Марковиќ (македонистика, сла­вистика и балканистика).

Дописен член на Одделението е:

Веселинка Лаброска (македонистика, славистика, балканистика, општа лингвистика)
Лилјана Макаријоска (македонистика, палеославистика, етнолингвистика)

Прилози – списание на Oдделението за лингвистика и литературна наука