++389 (0)2 32 35 400

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО

Претседателството и другите организациски единици го имаат, во актуелниов период, следниов состав:

СЕКРЕТАРИОДДЕЛЕНИЈА
Катица ЌулавковаОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛИНГВИСТИКА И ЛИТЕРАТУРНА НАУКА
Абдулменаф БеџетиОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ
Владимир СерафимовскиОДДЕЛЕНИЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ
Леонид ГрчевОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧКИ НАУКИ
Глигор ЈовановскиОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ И БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ
Влада Урошевиќ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УМЕТНОСТ
РАКОВОДИТЕЛИИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТРИ
Глигор КаневчеИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТАР ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ
Александар ДимовскиИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТАР ЗА ГЕНЕТСКО ИНЖЕНЕРСТВО И БИОТЕХНОЛОГИЈА „ГЕОРГИ Д. ЕФРЕМОВ“
Витомир МитевскиЛЕКСИКОГРАФСКИ ЦЕНТАР
Марјан МарковиќИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТАР ЗА АРЕАЛНА ЛИНГВИСТИКА „БОЖИДАР ВИДОЕСКИ“
Владо КамбовскиЦЕНТАР ЗА СТРАТЕГИСКИ ИСТРАЖУВАЊА „КСЕНТЕ БОГОЕВ“
Вера Битракова ГроздановаИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО „ЦВЕТАН ГРОЗДАНОВ“
Алајдин АбазиИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТАР ЗА КОМПЈУТЕРСКИ НАУКИ И ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ
Владо МатевскиИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТАР ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И МАТЕРИЈАЛИ
СЕКРЕТАРИЈАТАДМИНИСТРАЦИЈА
Александра Стојаноска ТрпческаСЕКРЕТАР НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ
Љубомир ЃоревскиАРХИВ
БИБЛИОТЕКА
Гоце АлексоскиОДДЕЛ ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

ПРЕТСЕДАТЕЛИ

Блаже Конески, 1967–1975; Михаило Апостолски, 1976–1983; Јордан Поп-Јорданов, 1984–1991; Ксенте Богоев, 1992–1999; Георги Ефремов, 2000–јуни 2001, Матеја Матевски, јули 2001–2003; Цветан Грозданов, 2004–2007; Георги Старделов, 2008–2011; Владо Камбовски, 2012–2015; Таки Фити, 2016–2019; Љупчо Коцарев, 2020–

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ

Харалампие Поленаковиќ, 1967–1975; Ѓорѓи Филиповски, 1976–1979; Благој Попов, 1980–1983; Ѓорѓи Филиповски, 1984–1991; Александар Андреевски, 1992–1999; Георги Старделов, 2000–2003; Момир Поленаковиќ, 2004–2007; Владо Камбовски, 2008–2011; Бојан Шоптрајанов, 2008–2011; Љупчо Коцарев, 2012–2015; Луан Старова, 2016–2019; Владо Матевски, 2016–2019;  Живко Попов, 2020- ; Газанфер Бајрам, 2020-;

СЕКРЕТАРИ

Ѓорѓи Филиповски, 1967–1975; Благој Попов, 1976–1979; Евгени Димитров, 1980–1983; Крум Томовски, 1984–1991; Ташко Георгиевски, 1992–1999; Блаже Ристовски, 2000–2003; Ташко Георгиевски, 2004; Крум Томовски, 2005–2007; Љупчо Коцарев, 2008–2011; Владо Матевски, 2012–2015; Леонид Грчев, 2016–2019; Изет Зекири, 2020-;