++389 (0)2 32 35 400

Согласно Законот за пристап до информации од јавен карактер, Македонската академија на науките и уметностите има донесено одлука за утврдување Листа на информации од јавен карактер.

За да се добие информација од јавен карактер потребно е да се пополни образецот – Образец за Барање за пристап до информации од јавен карактер – word формат, и истото да се достави по пошта на следната адреса: Македонска академија на науките и уметностите, бул. ,,Крсте Мисирков“ бр. 2 – Скопје, или на е-адресата на службеното лице. Анета Јовановска – e-mail: ane@manu.edu.mk

Доколку барателот сака да достави жалба до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, тоа може да го стори со помош на следниот образец Образец за Жалба – word формат.

Граѓаните може да се информираат за сите прашања од нивен интерес што се поврзани со правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и на телефон: 02/ 3235-400.

Годишни извештаи за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

– Годишен извештај за 2023 година
– Годишен извештај за 2022 година
– Годишен извештај за 2021 година
– Годишен извештај за 2020 година
– Годишен извештај за 2019 година

Повеќе информации можете на најдете на следниот линк.

Информации од јавен карактер на Македонската академија на науките и уметностите
Закон за МАНУ

Статут на МАНУ

– Одлука за изменување и дополнување на Статутот на МАНУ – 2014 година
– Одлука за изменување и дополнување на Статутот на МАНУ – 2015 годинa
– Одлука за изменување и дополнување на Статутот на МАНУ – 2020 година

Органограм за внатрешна организација

Список на лица вработени кај имателот на информацијата

Закон за заштита од вознемирување на работно место

Финансиско работење

Летопис на Македонската академија на науките и уметностите

Јавни набавки

Рецензии за избори во звања

Заштита на укажувачи

Документи за родова еднаквост

Закон за заштита од вознемирување на работно место