++389 (0)2 32 35 400

МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ

Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје,
Република Северна Македонија
Тел. ++389 (0)2 32 35 400
Факс. ++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk

Истражувачки центар за енергетика и одржлив развој
Тел. ++389 (0)2 32 35 423
Факс. ++389 (0)2 32 35 423
jpj@manu.edu.mk

Истражувачки центар за за генетско инженерство и биотехнологија„Георги Д. Ефремов“
Тел. ++389 (0)2 32 35 411
Факс. ++389 (0)2 31 15­ 434
icgib@manu.edu.mk

Лексикографски центар
Тел. ++389 (0)2 32 35 530
Факс. ++389 (0)2 32 35 531
leksikografski@manu.edu.mk

Истражувачки центар за ареална лингвистика „Божидар Видоески“
Тел. ++389 (0)2 32 35 400
Факс. ++389 (0)2 32 35 500
ical@manu.edu.mk

Центар за стратегиски истражувања
Тел. ++389 (0)2 32 35 540
Факс. ++389 (0)2 32 35 541
csi@manu.edu.mk

Истражувачки центар за културно наследство
Тел. ++389 (0)2 32 35­ 400
Факс.++389 (0)2 32 35 ­500

Истражувачки центар за компјутерски науки и информатички технологии
Тел. ++389 (0)2 32 35­ 400
Факс. ++389 (0)2 32 35­ 500

Истражувачки центар за животна средина и материјали
Тел. ++389 (0)2 32 35­ 400
Факс. ++389 (0)2 32 35­ 500