++389 (0)2 32 35 400

Одделение за општествени науки

Во Одделението за општествени науки се застапени следниве научни области: историја, историја на уметностa, археологија, економија, финансии, демографија, статистика, право, политички науки, филозофија, педагогија и други хуманистички науки.

Членови на Одделението се:

  • Вера Битракова-Грозданова (класична археологија и античка археологија на Балканот),
  • Таки Фити (економски науки – макроекономија)
  • Владо Камбовски (казнено право и криминологија)
  • Гоце Петревски (економски развој, инвестиции, меѓународни економски проблеми)
  • Абдулменаф Беџети (макроекономија – јавни финансии).
  • Драги Ѓоргиев (историски науки)

Дописни членови на Одделението се:

  • Изет Зеќири (менаџмент)
  • Сашо Цветковски
Списанија на Одделението за општествени науки: