За списанието / About the Journal

Уредувачки одбор / Editorial Team

Упатство за авторите / Author Guidelines

Контакт / Contact

 

 

      Прилози – Oдделение за лингвистика и литературна наука (XLVIII, 1–2, 2023 г.)

 

       Прилози – Oдделение за лингвистика и литературна наука (XLVII, 2, 2022 г.)

         Прилози – Oдделение за лингвистика и литературна наука (XLVII, 1, 2022 г.)

 

         Прилози – Oдделение за лингвистика и литературна наука (XLVI, 2, 2021 г.)

 

          Прилози – Oдделение за лингвистика и литературна наука (XLVI, 1, 2021 г.)

 

          Прилози – Oдделение за лингвистика и литературна наука (XLV, 1-2, 2020 г.)

 

          Прилози – Oдделение за лингвистика и литературна наука (XLIV, 2, 2019 г.)

 

          Прилози – Oдделение за лингвистика и литературна наука (XLIV, 1, 2019 г.)

 

          Прилози – Oдделение за лингвистика и литературна наука (XLIII, 1-2, 2018 г.)

 

          Прилози – Oдделение за лингвистика и литературна наука (XLII, 1-2, 2017 г.)

 

          Прилози – Oдделение за лингвистика и литературна наука (XLI, 1-2, 2016 г.)

 

          Прилози – Oдделение за лингвистика и литературна наука (XL, 1-2, 2015 г.)

 

          Прилози – Oдделение за лингвистика и литературна наука (XXXIX, 1-2, 2014 г.)

 

          Прилози – Oдделение за лингвистика и литературна наука (XXXVIII, 1-2, 2013 г.)

 

          Прилози – Oдделение за лингвистика и литературна наука (XXXVII, 1-2, 2012 г.)

 

          Прилози – Oдделение за лингвистика и литературна наука (XXXVI, 1-2, 2011 г.)

 

          Прилози – Oдделение за лингвистика и литературна наука (XXXV, 2, 2010 г.)

 

          Прилози – Oдделение за лингвистика и литературна наука (XXXV, 1, 2010 г.)