++389 (0)2 32 35 400

За списанието / About the Journal

ПРИЛОЗИ. CONTRIBUTIONS – печатен орган на Одделението за лингвистика и литературна наука на МАНУ. Излегува од 1976 година. Списанието објавува македонистички научни прилози од областа на лингвистиката, славистиката, балканистиката и литературната историја и критика.

ISSN 0350-1914

Издавач: Македонска академија на науките и уметностите – Скопје

Уредувачки одбор / Editorial Team

Уредувачки одбор:
акад. Ѓорги Поп-Атанасов (претседател)
доп. член Лилјана Макаријоска
доп. член Веселинка Лаброска

Меѓународен уредувачки одбор:
проф. д-р Јан Соколовски (Полска)
проф. д-р Виктор Фридман (САД)
проф. д-р Кристина Крамер (Канада)
проф. д-р Татјана Вендина (Русија)
проф. д-р Ала Генадјевна Шешкен (Белорусија)
проф. д-р Горан Калоѓера (Хрватска)
проф. д-р Павол Жиго (Словачка)
проф. д-р Рајна Драгиќевиќ (Србија)
проф. д-р Мира Менац Михалиќ (Хрватска)
проф. д-р Викторија Ивашченко (Украина)

 

Упатство за авторите / Author Guidelines

Контакт / Contact

Официјална електронска пошта / Official e-mail 
prilozi.olln@manu.edu.mk

Технички уредник / Technical editor
Давор Јанкулоски / Davor Jankuloski
jankuloski@manu.edu.mk 

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428

1000 Скопје

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428

1000 Skopje

 

    Прилози – Oдделение за лингвистика и литературна наука (XLVIII, 1–2, 2023 г.)

     Прилози – Oдделение за лингвистика и литературна наука (XLVII, 2, 2022 г.)

       Прилози – Oдделение за лингвистика и литературна наука (XLVII, 1, 2022 г.)

http://old.manu.edu.mk/wp-content/uploads/2021/12/Prilozi-2021-2-korica-predna-215x300.jpg

Прилози – Oдделение за лингвистика и литературна наука (XLVI, 2, 2021 г.)

http://old.manu.edu.mk/wp-content/uploads/2021/12/2021_XLVI_1m-205x300.jpg         Прилози – Oдделение за лингвистика и литературна наука (XLVI, 1, 2021 г.)

http://old.manu.edu.mk/wp-content/uploads/2021/12/2020_XLV_1-2m-209x300.jpg        Прилози – Oдделение за лингвистика и литературна наука (XLV, 1-2, 2020 г.)

http://old.manu.edu.mk/wp-content/uploads/2021/12/2019_XLIV_2m-210x300.jpg     Прилози – Oдделение за лингвистика и литературна наука (XLIV, 2, 2019 г.)

http://old.manu.edu.mk/wp-content/uploads/2021/12/2019_XLIV_1m-210x300.jpg Прилози – Oдделение за лингвистика и литературна наука (XLIV, 1, 2019 г.)

http://old.manu.edu.mk/wp-content/uploads/2021/12/2018_XLIII_1m-210x300.jpg

Прилози – Oдделение за лингвистика и литературна наука (XLIII, 1-2, 2018 г.)

http://old.manu.edu.mk/wp-content/uploads/2021/12/2017_XLII_1-2m-210x300.jpg

Прилози – Oдделение за лингвистика и литературна наука (XLII, 1-2, 2017 г.)

http://old.manu.edu.mk/wp-content/uploads/2021/12/2016_XLI_1-2m-217x300.jpg

Прилози – Oдделение за лингвистика и литературна наука (XLI, 1-2, 2016 г.)

http://old.manu.edu.mk/wp-content/uploads/2021/12/2015_XL_1-2m-211x300.jpg

Прилози – Oдделение за лингвистика и литературна наука (XL, 1-2, 2015 г.)

http://old.manu.edu.mk/wp-content/uploads/2021/12/2014_XXXIX_1-2m-209x300.jpg

Прилози – Oдделение за лингвистика и литературна наука (XXXIX, 1-2, 2014 г.)

http://old.manu.edu.mk/wp-content/uploads/2021/12/2013_XXXVIII_1-2m-208x300.jpg

Прилози – Oдделение за лингвистика и литературна наука (XXXVIII, 1-2, 2013 г.)

http://old.manu.edu.mk/wp-content/uploads/2021/12/2012_XXXVII_1-2m-212x300.jpg

Прилози – Oдделение за лингвистика и литературна наука (XXXVII, 1-2, 2012 г.)

http://old.manu.edu.mk/wp-content/uploads/2021/12/2011_XXXVI_1-2m-208x300.jpg

Прилози – Oдделение за лингвистика и литературна наука (XXXVI, 1-2, 2011 г.)

http://old.manu.edu.mk/wp-content/uploads/2021/12/2010_XXXV_2m-209x300.jpg

Прилози – Oдделение за лингвистика и литературна наука (XXXV, 2, 2010 г.)

http://old.manu.edu.mk/wp-content/uploads/2021/12/2010_XXXV_1m-209x300.jpg

Прилози – Oдделение за лингвистика и литературна наука (XXXV, 1, 2010 г.)