++389 (0)2 32 35 400

 

     Прилози – Oдделение за лингвистика и литературна наука (XLVII, 2, 2022 г.)

СПЕЦИЈАЛЕН БРОЈ ПОСВЕТЕН НА АКАДЕМИК БЛАЖЕ КОНЕСКИ И КРИТИЧКОТО ИЗДАНИЕ НА МАНУ НА НЕГОВИТЕ ЦЕЛОКУПНИ ДЕЛА

Љупчо Коцарев
БЛАЖЕ КОНЕСКИ ВО ЕРАТА НА ДИГИТАЛНИТЕ ХУМАНИСТИЧКИ НАУКИ (PDF)
9–16

Зузана Тополињска
СПОМЕНИ ЗА БЛАЖЕ КОНЕСКИ (PDF)
17–18

Влада Урошевиќ
РЕЧ ЗА БЛАЖЕ КОНЕСКИ (PDF)
19–22

Катица Ќулавкова
ОПШТЕСТВЕНОТО И НАЦИОНАЛНОТО ЗНАЧЕЊЕ НА НАУЧНОТО ДЕЛО НА БЛАЖЕ КОНЕСКИ (1921–2021) (PDF)
23–26

Бобан Карапејовски
ПОЧЕТОЦИТЕ И ЗНАЧЕЊЕТО НА ПРВОТО КРИТИЧКО ИЗДАНИЕ НА ЦЕЛОКУПНИ ДЕЛА НА МАКЕДОНСКА ПОЧВА: БЛАЖЕ КОНЕСКИ И МИЛАН ЃУРЧИНОВ (PDF)
27–34

Венко Андоновски
ПРВИТЕ ТРИ ТОМА ПОЕЗИЈА ОД СОБРАНИТЕ ДЕЛА НА БЛАЖЕ КОНЕСКИ, КРИТИЧКО ИЗДАНИЕ НА МАНУ (PDF)
35–40

Наташа Аврамовска
КОН ПРОЗАТА НА БЛАЖЕ КОНЕСКИ (PDF)
41–46

Иван Џепароски
ЗА ЕСЕИТЕ НА КОНЕСКИ (Кон „Светот на песната и легендата“, Целокупни дела на Блаже Конески, том V) (PDF)
47–52

Анастасија Ѓурчинова
КОН ТОМОТ БР. VI ОД ЦЕЛОКУПНИТЕ ДЕЛА НА БЛАЖЕ КОНЕСКИ (PDF)
53–58

Красимира Илиевска
БЛАЖЕ КОНЕСКИ И НЕГОВИОТ ИНТЕРЕС ЗА КИРИЛОМЕТОДИЕВИСТИКАТА (PDF)
59–68

Марјан Марковиќ, Давор Јанкулоски
ДИЈАЛЕКТОЛОШКИ, БАЛКАНИСТИЧКИ И ОНОМАСТИЧКИ ПРИЛОЗИ ВО VIII. ТОМ ОД КРИТИЧКОТО ИЗДАНИЕ НА ЦЕЛОКУПНИТЕ ДЕЛА НА БЛАЖЕ КОНЕСКИ (PDF)
69–74

Веселинка Лаброска
ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК, ТОМ IX (Критичко издание на целокупните дела на Блаже Конески во редакција на Катица Ќулавкова) (PDF)
75–84

Лилјана Макаријоска
ПРИДОНЕСОТ НА БЛАЖЕ КОНЕСКИ ВО ПРОУЧУВАЊЕТО НА ИСТОРИЈАТА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК (PDF)
85–100

Елена Петроска, Станислава-Сташа Тофоска
ЗНАЧЕЊЕТО НА БЛАЖЕ КОНЕСКИ ЗА РАЗВОЈОТ НА СОВРЕМЕНИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (PDF)
101–106

Људмил Спасов
КАКО СЕ ПРЕИЗДАДЕ КНИГАТА ИСТОРИСКА ФОНОЛОГИЈА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ОД БЛАЖЕ КОНЕСКИ (PDF)
107–110

Николче Мицкоски, Ивица Димитровски
ДИГИТАЛНА РИЗНИЦА НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ (PDF)
111–117