++389 (0)2 32 35 400

 

        Прилози – Oдделение за лингвистика и литературна наука (XLVI, 2, 2021 г.)

Кон специјалниот број на Прилози XLVI 2 на ОЛЛН, МАНУ (PDF)

I.КНИЖЕВНАТА ТЕОРИЈА ДЕНЕС

TIMELY COMMITMENTS (PDF)
Mieke Bal
5–36

RENOUVELLEMENT DU TRAITEMENT DE LA MEMOIRE: POUR UNE LITTERATURE «NON FICTIONNELLE» 1980-2020 (PDF)
Philippe Dаros
37–50

LITERARY THEORY AND CULTURAL ENVIRONMENT (PDF)
Manuel Frias Martins
51–62

СЛОВОТО В МУЗИКАТА НА ХХ ВЕК (PDF)
Милена Божикова
63–82

ŠTO JE ANDRIĆ NAMA I ŠTO SMO MI NJEMU (PDF)
Zlatko Kramarić
83–110

CULTURAL TRANSFER AND ACCELERATION. SPATIAL AND TEMPORAL STRUCTURES OF MODERNITY (PDF)
Nadežda Čačinovič
111–116

BETWEEN POETRY AND THEORY: CHARLES BERNSTEIN’ POETICS (PDF)
Dubravka Đurić
117–128

ТРИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ВО ИНТЕРТЕКСТУАЛЕН КЛУЧ (PDF)
Влада Урошевиќ
129–148

ФИЛОСОФСКАТА ПОРАКА НА МИТОТ ЗА ЗЛАТНИОТ РОД КАЈ ХЕСИОД (PDF)
Витомир Митевски
149–158

НОВ ПРЕПИС ОД ХИМНОГРАФСКО ЛИТЕРАТУРНО ДЕЛО НА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ (PDF)
Ѓорги Поп-Атанасов
159–174

УШТЕ ЕДНО НАВРАЌАЊЕ КОН ТОЛКУВАЊАТА НА ИЗВОРИТЕ ЗА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ (PDF)
Илија Велев
175–188

КОНЕСКИ И РАДЕВ КАКО АНТИПОДИ  (PDF)
Атанас Вангелов
189–204

«УСКОРЕННОЕ РАЗВИТИЕ» МАКЕДОНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: ПОПЫТКА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (PDF)
Алла Г. Шешкен
205–216

NIKOLA VAPCAROV/VAPTSAROV: BETWEEN А BULGARIAN AND А MACEDONIAN IDENTITY (PDF)
Jolanta Sujecka
217–226

КОСМОЛОШКО-ЕСХАТОЛОШКО ТОЛКУВАЊЕ НА ПЕСНАТА „ДЕНОНОЌИЈА“ ОД БОГОМИЛ ЃУЗЕЛ (PDF)
Кристина Димовска
227–238

II. ЗА ТЕОРИЈАТА И ФИКЦИЈАТА НА КАТИЦА ЌУЛАВКОВА

TWENTY EIGHT YEARS OF COLLEGIALITY AND FRIENDSHIP WITH THE ACADEMICIAN AND POET Prof. Dr. KATICA KULAVKOVA (PDF)
Nedret Kuran
241–250

KATICA ḰULAVKOVA’S TRANSCENDENTAL HERMENEUTICS OF VIOLENCE (PDF)
Sergiy Yakovenko
251–264

ЗБОРНИК ЗА РАЗЛИЧНИТЕ КРИТИЧКИ И ТОЛКУВАЧКИ ЗАЕДНИЦИ (PDF)
Иван Џепароски
265–272

ОНИРИЧКИТЕ ФИКЦИИ НА КАТИЦА ЌУЛАВКОВА (PDF)
Лидија Капушевска-Дракулевска
273–284

ДИЈАЛОГОТ И БЕСЕДАТА КАКО МАНИФЕСТАЦИЈА НА ТВОРЕЧКАТА ВИЗИЈА НА КАТИЦА ЌУЛАВКОВА (PDF)
Искра Тасевска Хаџи-Бошкова
285–298

АНАЛИЗА НА ЛЕКСИЧКАТА ЧЕСТОТА ВО „СИТЕ ЛИЦА НА РЕЧТА“ (PDF)
Николче Мицкоски
299–312

III. ЗА ПОЕЗИЈАТА НА КАТИЦА ЌУЛАВКОВА

BIJEG OD FILOZOFIJE – POVRATAK SATURNU. Nekoliko misli o pjesništvu Katice Ḱulavkove (PDF)
Sibila Petlevski
315–328

СЕМИОТИЗАЦИЈА НА ПОЕЗИЈАТА, ПОЕТИЗАЦИЈА НА СЕМИОТИКАТА (Обид за семиотичко читање на моќната семиозис на песна на Катица Ќулавкова) (PDF)
Венко Андоновски
329–360

TOPOGRAPHIA MUNDI IMAGINALIS (PDF)
Игор Радев
361–382

ВЕЧНОТО ВРАЌАЊЕ ДОМА: ГОВОРОТ ЗА СВЕТОТО НА К. ЌУЛАВКОВА (PDF)
Марија Тодоровска
383–398

ЛИРСКИОТ ОД (ПО)МЕЃУ ГРАНИЦИТЕ (PDF)
Марија Ѓорѓиева-Димова
399–416

ПОЕТСКИОТ СВЕТ НА КАТИЦА ЌУЛАВКОВА (PDF)
Владимир Мартиновски
417–430

IV.ПРИЛОЗИ

Акад. КАТИЦА ЌУЛАВКОВА. БИБЛИОГРАФИЈА (1973 – 2020/21)  (PDF)
433–508