++389 (0)2 32 35 400

  Прилози – Oдделение за лингвистика и литературна наука (XLVIII, 1–2, 2023 г.)

СТАТИИ

100 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО НА АЦО ШОПОВ

Катица Ќулавкова
МАКЕДОНСКИОТ КЛАСИК АЦО ШОПОВ (PDF)
9–13

Марија Ѓорѓиева-Димова
ЛИРСКИТЕ АДРЕСАТИ ВО ПОЕЗИЈАТА НА АЦО ШОПОВ (PDF)
15–30

Гоце Цветановски
НЕБИДНИНАТА КАКО МОТИВ ЗА СЕМАНТИЧКО-ЕТИМОЛОШКА АНАЛИЗА НА ПОЕТСКИОТ ЈАЗИК НА АЦО ШОПОВ (PDF)
31–39

* * *

Ѓорги Поп-Атанасов
РАКОПИСНАТА ЗБИРКА НА МАНАСТИРИТЕ „СВ. БЛАГОВЕШТЕНИЕ“ И „ВОВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО“ ВО СКОПСКА ЦРНА ГОРА (PDF)
41–74

Катица Ќулавкова
ПОЧЕТОЦИТЕ НА МАКЕДОНСКАТА КУЛТУРНА ИСТОРИЈА И ПРИЛОГОТ НА К. МИСИРКОВ (PDF)
75–84

Лилјана Макаријоска
ЈАЗИЧНИТЕ ПОГЛЕДИ И ЛЕКСИКОГРАФСКАТА ДЕЈНОСТ НА ЃОРЃИ ПУЛЕВСКИ (PDF)
85–103

Daniela Toševa
THE RISING VISIBILITY OF WOMEN IN BYZANTINE NOVEL (PDF)
105–121

Владимир Мартиновски
МОЛИТВИТЕ ВО ЛИРСКИТЕ СВЕТОВИ НА БЛАЖЕ КОНЕСКИ И ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА (PDF)
123–129

Тетяна Дзюба
МОТИВ ГІДНОГО ПРОЩАННЯ У ПОЕЗІЇ РІСТО ВАСИЛЕВСКІ «РОЗМОВА ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ ВИБІР МІСЦЯ ДЛЯ ДОМОВИНИ» ТА У НОВЕЛІ МАРІЇ МАТІОС «НЕ ПЛАЧТЕ ЗА МНОЮ НІКОЛИ» (PDF)
131–140

Мотоки Номачи
НИКИТА ИЛИЧ ТОЛСТОЈ КАКО МАКЕДОНИСТ (PDF)
141–166

Давор Јанкулоски
УЛОГАТА НА АКАДЕМИК БОЖИДАР ВИДОЕСКИ ЗА НАУЧНИОТ ИНТЕРЕС НА СТРАНСКИТЕ МАКЕДОНИСТИ (PDF)
167–174

ПРИКАЗИ

Марјан Марковиќ
ДЛАБОКА ДИЈАЛЕКТОЛОШКА ЕКСПЕРТИЗА
(Васил Дрвошанов.Дијалектолошки анализи. Скопје: Бата прес милениум, 2021) (PDF)
177–179

ОБРАЌАЊА

ОД ПРОМОЦИЈАТА НА ТЕРМИНОЛОШКИОТ РЕЧНИК ФИЛОЗОФИЈА ВО ИЗДАНИЕ НА ЛЕКСИКОГРАФСКИОТ ЦЕНТАР „ГЕОРГИ СТАРДЕЛОВ“ при МАНУ (PDF) 

Љупчо Коцарев
ДАЛИ ЧОВЕШТВОТО ИМА ПОТРЕБА ОД ФИЛОЗОФИЈАТА? (PDF)
183–184

Витомир Митевски
ЗНАЧАЕН ПРИДОНЕС КОН УТВРДУВАЊЕТО НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛОСОФСКА ТЕРМИНОЛОГИЈА (PDF)
185–187

Ана Димишковска
ЈАЗИКОТ КАКО СИНЕРГИЈА: ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА ФИЛОЗОФСКАТА ТЕРМИНОЛОГИЈА (PDF)
189–194

Иван Џепаровски
КОН ЕДЕН ОТВОРЕН ФИЛОЗОФСКИ РЕЧНИК (PDF)
195–197