++389 (0)2 32 35 400

   Прилози – Oдделение за лингвистика и литературна наука (XLVII, 1, 2022 г.)

„Соседството во контекст на стереотипите
и реалностите во современа Европа“
(прилози од научноистражувачкиот проект меѓу ману и ПАН)

НАРЦИЗМОТ НА МАЛИТЕ РАЗЛИКИ ВО КОНТЕКСТ НА ПОСТИМПЕРИЈАЛНОТО МАКЕДОНСКО СОСЕДСТВО (PDF)
Катица Ќулавкова
9–28

ПОСТУЛАТИТЕ НА МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕЊЕ ВО ДЕЛАТА НА КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ (PDF)
Ганка Цветанова
29–50

УЛОГАТА НА КНИЖЕВНОСТА ВО ПРОЦЕСИТЕ НА ДЕСТЕРЕОТИПИЗАЦИЈА (PDF)
Марија Ѓорѓиева-Димова
51–67

ПОРТРЕТИРАЊАТА НА СОСЕДОТ И СОСЕДСТВОТО ВО МАКЕДОНСКАТА ГРАФИЧКА ЛИТЕРАТУРА И СТРИП-КУЛТУРА (PDF)
Бошко Караџов
69–89

СТАПИЦИТЕ НА АВТЕНТИЧНОСТА И ИДЕНТИТЕТОТ НИЗ ПРИЗМА НА БАЛКАНСКИТЕ СТЕРЕОТИПИ ВО МЕДЕНА ЗЕМЈА И ПРЕД ДОЖДОТ (PDF)
Вангел Ноневски
91–103

FREEDOM FROM THE YOKE OF SIN WAS WRITTEN:  Cultural Value of Literacy in Formative Old Slavonic Authors Contextualized within Byzantine Tradition: Transformation, Continuity and Conflict (PDF)
Igor Radev / Игор Радев
105–119

ПРИЛОЗИ 

ПРАШАЊЕТО ЗА ДУШАТА: ВИТОМИР МИТЕВСКИ ЗА ПЛАТОН (PDF)
Јасмина Поповска
123–130

РАКОПИСНАТА ЗБИРКА НА ЉУБАНСКИОТ МАНАСТИР „СВ. НИКОЛА“ (PDF)
Ѓорги Поп-Атанасов
131–143

АМБИВАЛЕНТНОСТА НА НАТПРИРОДНОТО ВО ПРИКАЗНАТА ЗА ГИЛГАМЕШ И ХУВАВА (PDF)
Марија Тодоровска
145–159

ЗА ЕДНА ЈАЗИЧНА ОСОБЕНОСТ ВО ДЕЛАТА НА ПИСАТЕЛИТЕ КОИ ПОТЕКНУВААТ ОД ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА (PDF)
Давор Јанкулоски
161–176
                                                                                                                                          * * *
ЧАРЛС ТЕЈЛОР О КРИЗИ МОРАЛА И ЕТИЧКОГ МИШЉЕЊА (PDF)
Предраг Чичовачки
177–188
                                                                                                                                          * * *
БАН НЕ ГО УВАЖУВА МЕЃУНАРОДНИОТ СЛАВИСТИЧКИ КОМИТЕТ (PDF)
Коста Пеев
189–195