МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКАТА И УМЕТНОСТИТЕ И ИНСТИТУТОТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА

имаат чест да Ве поканат на

НАУЧНИОТ СОБИР 
АСНОМ И МАКЕДОНСКАТА ДРЖАВА

МАНУ, 28 ноември 2014 година (петок), 9.00 часот

9.00 часот ПОЗДРАВНИ ОБРАЌАЊА

акад. Владо Камбовски, претседател на Македонската академија на науките и уметностите
проф. д-р Драги Ѓоргиев, директор на Институтот за национална историја 9.20 часот ПРВА СЕСИЈА

9.20 часот ПРВА СЕСИЈА

Модератор: Марјан Димитријевски
Владо Камбовски
АСНОМ: ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА САМООПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД

Иван Катарџиев
СЕДУМДЕСЕТ ГОДИНИ АСНОМ – СЕДУМДЕСЕТ ГОДИНИ
МАКЕДОНСКА ДРЖАВА

Димитар Мирчев
ИМАШЕ ЛИ АСНОМ ФИЛОЗОФИЈА И ИДЕОЛОГИЈА?

Марјан Димитријевски
ПАРАЛЕЛИ ПОМЕЃУ АСНОМ И ОСТАНАТИТЕ АНТИФАШИСТИЧКИ
СОБРАНИЈА НА ЈУГОЛОВЕНСКИТЕ ПРОСТОРИ

Мишо Докмановиќ
ТРН ВО ОКОТО – АКТИТЕ НА АСНОМ И ГРЧКИТЕ СТАВОВИ ВО ВРСКА
СО МАКЕДОНСКОТО БАРАЊЕ ЗА ПРИЕМ ВО ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ

Дискусија
10.30 часот – кафе пауза

11.00 часот ВТОРА СЕСИЈА
Модератор: Мишо Докмановиќ

Трајче Грујоски
АНОК И НЕГОВИОТ ПРИГОВОР НА МАНИФЕСТОТ НА ГЛАВНИОТ ШТАБ НА НОВ И ПОМ

Илија Андонов-Ченто
АМАНДМАНОТ НА СОЈУЗНИОТ УСТАВ ОД 1946 ГОДИНА И САМОСТОЈНОСТА НА МАКЕДОНИЈА

Љубица Јанчева и Катерина Мирчевска
АВНОЈ ЗА МАКЕДОНСКАТА ДРЖАВНОСТ

Виолета Ачкоска
АСНОМ И МАКЕДОНСКАТА ДРЖАВНОСТ ПОМЕЃУ КЛАСНОТО И НАЦИОНАЛНОТО (1941-1991)

Александар Стојчев
МАКЕДОНСКАТА ВОЈСКА ВО СТОЛЕТИЕТО ПО АСНОМ

Тодор Чепреганов, Соња Николова и Зоран Нечев
АВНОЈ – АСНОМ – ЈАЛТА – 08.09.1991 И МАКЕДОНСКАТА ДРЖАВНОСТ

Дискусија
12.30 часот – коктел

13.30 часот ТРЕТА СЕСИЈА
Модератор: Љубица Јанчева

Блаже Ристовски
СОВРЕМЕНИОТ МАКЕДОНСКИ ЛИТЕРАТУРЕН ЈАЗИК ОД ДРУГАРСТВОТО (1903) ДО АСНОМ (1944)

Катица Ќулавкова
ДЕКОНСТРУКЦИЈА НА КАТЕГОРИЈАТА МУЛТИЕТНИЧКА / ЕТНИЧКА ДЕМОКРАТИЈА

Трајко Стаматоски
МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ВО XX ВЕК – ДО ОФИЦИЈАЛНОТО ПРОГЛАСУВАЊЕ ЗА СЛУЖБЕН ЈАЗИК НА ЗАСЕДАНИЕТО НА АСНОМ

Борко Зафировски
НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА – ДРЖАВЕН СТОЖЕР И ТРЕЗОР (СУДБИНИ И ФАКТИ)

Волф Ошлис (Керпен, Германија)
АСНОМ 1944 Г. КАКО (НЕ)СВРШЕН ЧИН

Марјан Иваноски
АСНОМ И МАКЕДОНСКАТА ПОЛИТИЧКА ЕМИГРАЦИЈА ВО ЗАПАДНА ЕВРОПА

Александар Симоновски
АВНОЈ, СВЕТОСАВСКИОТ КОНГРЕС И АСНОМ

Дискусија
Заклучни зборови