Во организација на Истражувачкиот центар за ареална лингвистика при Македонската академија на науките и уметностите во рамките на  Месечните лингвистички средби: COLLOQUIA LINGUISTICA, проф. д-р Силвана Симоска од Филолошки факултет „Блаже Конески”, Скопје одржа предавање на тема Јазиците во контакт: статусот на странските зборови во германскиот и во македонскиот јазик“.

 

Фотографии од настанот:

 

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk