Untitled logo

Во рамките на Месечните лингвистички средби COLLOQUIA LINGUISTICA кои се одржуваат во организација на Истражувачкиот центар за ареална лингвистика „Божидар Видоески“ при Македонската академија на науките и уметностите, на 31 октомври 2017 година, проф. д-р Рајна Драгичевиќ, од Универзитетот во Белград, одржа предавање на тема: „НОВИ ТЕНДЕНЦИИ ВО ЛЕКСИКОЛОГИЈАТА“.

Фотографии од настанот: