Во рамките на Месечните лингвистички средби: COLLOQUIA LINGUISTICA на Истражувачкиот центар за ареална лингвистика, акад. Зузана Тополињска одржа предавање на тема: Организација на семантичката и формалната структура на јазикот.

Фотографии од настанот:

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk