Untitled logo

Програмата за работа на Македонската академија на науките и умет­ностите во 2017 година ја опфаќа основната дејност на оваа институ­ција: реа­лизацијата на научно­истражувачките и уметничките проекти, организи­ра­њето научни собири и уметнички приредби, издавачката дејност, меѓуакаде­мис­ката соработка и соработката со други институции во земјата и во стран­ство.

Целосната програма може да ја погледнете: ТУКА.

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk