Програмскиот оддел на Cold Spring Harbor Laboratory од Њујорк, водечкиот истражувачки ценатр во повеќе области на молекуларната биологија покажа интерес за обидите за нумеричко моделирање на особините на глијалните клетки, кои се дел од истражувањата во ИЦКНИТ (акад. Љ. Коцарев). Повеќе прочитајте во интервјуто на Предраг Јањиќ кој презентираше дел од истражувањата на неодамна одржаната конференција Glia in Health and Disease 2018.

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук