Датум: 21 ноември 2014

Место: Амфитеатар на МАНУ

Симпозиум

ИСТРАЖУВАЊА ОД ОБЛАСТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И МАТЕРИЈАЛИТЕ – СОСТОЈБИ И ПЕРСПЕКТИВИ

посветен на 95 години од раѓањето на акад. Ѓорѓи Филиповски

Фотограф: Иван Блажев

Фотографии од настанот:

 

 

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk