Одделение за лингвистика и литературна наука

Одделение за општествени науки

Одделение за медицински науки

Одделение за природно-математички и биотехнички науки

Одделение за технички науки

Одделение за уметности