ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО

Претседателството и другите организациски единици го имаат, во актуелниов период, следниов состав:

  • претседател: Таки Фити;
  • потпретседатели: Владо Матевски и Луан Старова;
  • секретар: Леонид Грчев;
  • членови: Витомир Митевски, Вера Битракова Грозданова, Илија Филипче, Дончо Димовски, Алајдин Абази, Газанфер Бајрам и Георги Старделов.

СЕКРЕТАРИ ОДДЕЛЕНИЈА
Витомир Митевски ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛИНГВИСТИКА И ЛИТЕРАТУРНА НАУКА
Вера Битракова Грозданова ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ
Илија Филипче ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ
Алајдин Абази ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧКИ НАУКИ
Дончо Димовски ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ И БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ
Газанфер Бајрам ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УМЕТНОСТ

 

РАКОВОДИТЕЛИ ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТРИ
Глигор Каневче ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТАР ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ
Александар Димовски ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТАР ЗА ГЕНЕТСКО ИНЖЕНЕРСТВО И БИОТЕХНОЛОГИЈА „ГЕОРГИ Д. ЕФРЕМОВ“
Митко Маџунков ЛЕКСИКОГРАФСКИ ЦЕНТАР
Марјан Марковиќ ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТАР ЗА АРЕАЛНА ЛИНГВИСТИКА „БОЖИДАР ВИДОЕСКИ“
Владо Камбовски ЦЕНТАР ЗА СТРАТЕГИСКИ ИСТРАЖУВАЊА
Цветан Грозданов ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
Љупчо Коцарев ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТАР ЗА КОМПЈУТЕРСКИ НАУКИ И ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ
Бојан Шоптрајанов ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТАР ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И МАТЕРИЈАЛИ


СЕКРЕТАРИЈАТ АДМИНИСТРАЦИЈА
Александра Стојаноска Трпческа в.д. СЕКРЕТАР НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ
Љубомир Ѓоревски АРХИВ
Нада Георгиева БИБЛИОТЕКА
Гоце Алексовски ОДДЕЛ ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

 

ПРЕТСЕДАТЕЛИ

Блаже Конески, 1967–1975; Михаило Апостолски, 1976–1983; Јордан Поп-Јорданов, 1984–1991; Ксенте Богоев, 1992–1999; Георги Ефремов, 2000–јуни 2001, Матеја Матевски, јули 2001–2003; Цветан Грозданов, 2004–2007; Георги Старделов, 2008–2011; Владо Камбовски, 2012–2015; Таки Фити, 2016–

pretsedatelstvo

 

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ

Харалампие Поленаковиќ, 1967–1975; Ѓорѓи Филиповски, 1976–1979; Благој Попов, 1980–1983; Ѓорѓи Филиповски, 1984–1991; Александар Андреевски, 1992–1999; Георги Старделов, 2000–2003; Момир Поленаковиќ, 2004–2007; Владо Камбовски, 2008–2011; Бојан Шоптрајанов, 2008–2011; Љупчо Коцарев, 2012–2015; Луан Старова, 2016– ; Владо Матевски, 2016–

 

СЕКРЕТАРИ

Ѓорѓи Филиповски, 1967–1975; Благој Попов, 1976–1979; Евгени Димитров, 1980–1983; Крум Томовски, 1984–1991; Ташко Георгиевски, 1992–1999; Блаже Ристовски, 2000–2003; Ташко Георгиевски, 2004; Крум Томовски, 2005–2007; Љупчо Коцарев, 2008–2011; Владо Матевски, 2012–2015; Леонид Грчев, 2016–