ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО

Претседателството и другите организациски единици го имаат, во актуелниов период, следниов состав:

  • претседател: Таки Фити;
  • потпретседатели: Владо Матевски и Луан Старова;
  • секретар: Леонид Грчев;
  • членови: Витомир Митевски, Вера Битракова Грозданова, Илија Филипче, Дончо Димовски, Алајдин Абази, Газанфер Бајрам и Нада Поп-Јорданова.

СЕКРЕТАРИ ОДДЕЛЕНИЈА
Витомир Митевски ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛИНГВИСТИКА И ЛИТЕРАТУРНА НАУКА
Вера Битракова Грозданова ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ
Илија Филипче ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ
Алајдин Абази ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧКИ НАУКИ
Дончо Димовски ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ И БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ
Газанфер Бајрам ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УМЕТНОСТ

 

РАКОВОДИТЕЛИ ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТРИ
Глигор Каневче ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТАР ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ
Александар Димовски ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТАР ЗА ГЕНЕТСКО ИНЖЕНЕРСТВО И БИОТЕХНОЛОГИЈА „ГЕОРГИ Д. ЕФРЕМОВ“
Георги Старделов ЛЕКСИКОГРАФСКИ ЦЕНТАР
Марјан Марковиќ ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТАР ЗА АРЕАЛНА ЛИНГВИСТИКА „БОЖИДАР ВИДОЕСКИ“
Владо Камбовски ЦЕНТАР ЗА СТРАТЕГИСКИ ИСТРАЖУВАЊА
/ ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
Љупчо Коцарев ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТАР ЗА КОМПЈУТЕРСКИ НАУКИ И ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ
Бојан Шоптрајанов ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТАР ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И МАТЕРИЈАЛИ


СЕКРЕТАРИЈАТ АДМИНИСТРАЦИЈА
Александра Стојаноска Трпческа СЕКРЕТАР НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ
Љубомир Ѓоревски АРХИВ
Славчо Ташевски в.д. БИБЛИОТЕКА
Гоце Алексовски ОДДЕЛ ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

 

ПРЕТСЕДАТЕЛИ

Блаже Конески, 1967–1975; Михаило Апостолски, 1976–1983; Јордан Поп-Јорданов, 1984–1991; Ксенте Богоев, 1992–1999; Георги Ефремов, 2000–јуни 2001, Матеја Матевски, јули 2001–2003; Цветан Грозданов, 2004–2007; Георги Старделов, 2008–2011; Владо Камбовски, 2012–2015; Таки Фити, 2016–

pretsedatelstvo

 

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ

Харалампие Поленаковиќ, 1967–1975; Ѓорѓи Филиповски, 1976–1979; Благој Попов, 1980–1983; Ѓорѓи Филиповски, 1984–1991; Александар Андреевски, 1992–1999; Георги Старделов, 2000–2003; Момир Поленаковиќ, 2004–2007; Владо Камбовски, 2008–2011; Бојан Шоптрајанов, 2008–2011; Љупчо Коцарев, 2012–2015; Луан Старова, 2016– ; Владо Матевски, 2016–

 

СЕКРЕТАРИ

Ѓорѓи Филиповски, 1967–1975; Благој Попов, 1976–1979; Евгени Димитров, 1980–1983; Крум Томовски, 1984–1991; Ташко Георгиевски, 1992–1999; Блаже Ристовски, 2000–2003; Ташко Георгиевски, 2004; Крум Томовски, 2005–2007; Љупчо Коцарев, 2008–2011; Владо Матевски, 2012–2015; Леонид Грчев, 2016–