ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО

Претседателството и другите организациски единици го имаат, во актуелниов период, следниов состав:

СЕКРЕТАРИ ОДДЕЛЕНИЈА
Катица Ќулавкова ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛИНГВИСТИКА И ЛИТЕРАТУРНА НАУКА
Абдулменаф Беџети ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ
Владимир Серафимовски ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ
Леонид Грчев ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧКИ НАУКИ
Глигор Јовановски ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ И БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УМЕТНОСТ

 

РАКОВОДИТЕЛИ ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТРИ
Глигор Каневче ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТАР ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ
Александар Димовски ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТАР ЗА ГЕНЕТСКО ИНЖЕНЕРСТВО И БИОТЕХНОЛОГИЈА „ГЕОРГИ Д. ЕФРЕМОВ“
Витомир Митевски ЛЕКСИКОГРАФСКИ ЦЕНТАР
Марјан Марковиќ ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТАР ЗА АРЕАЛНА ЛИНГВИСТИКА „БОЖИДАР ВИДОЕСКИ“
Владо Камбовски ЦЕНТАР ЗА СТРАТЕГИСКИ ИСТРАЖУВАЊА „КСЕНТЕ БОГОЕВ“
Ѓорги Поп-Атанасов ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО „ЦВЕТАН ГРОЗДАНОВ“
Алајдин Абази ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТАР ЗА КОМПЈУТЕРСКИ НАУКИ И ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ
Владо Матевски ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТАР ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И МАТЕРИЈАЛИ


СЕКРЕТАРИЈАТ АДМИНИСТРАЦИЈА
Александра Стојаноска Трпческа СЕКРЕТАР НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ
Љубомир Ѓоревски АРХИВ
Славчо Ташевски БИБЛИОТЕКА
Гоце Алексоски ОДДЕЛ ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

 

ПРЕТСЕДАТЕЛИ

Блаже Конески, 1967–1975; Михаило Апостолски, 1976–1983; Јордан Поп-Јорданов, 1984–1991; Ксенте Богоев, 1992–1999; Георги Ефремов, 2000–јуни 2001, Матеја Матевски, јули 2001–2003; Цветан Грозданов, 2004–2007; Георги Старделов, 2008–2011; Владо Камбовски, 2012–2015; Таки Фити, 2016–2019; Љупчо Коцарев, 2020–

 

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ

Харалампие Поленаковиќ, 1967–1975; Ѓорѓи Филиповски, 1976–1979; Благој Попов, 1980–1983; Ѓорѓи Филиповски, 1984–1991; Александар Андреевски, 1992–1999; Георги Старделов, 2000–2003; Момир Поленаковиќ, 2004–2007; Владо Камбовски, 2008–2011; Бојан Шоптрајанов, 2008–2011; Љупчо Коцарев, 2012–2015; Луан Старова, 2016–2019; Владо Матевски, 2016–2019;  Живко Попов, 2020- ; Газанфер Бајрам, 2020-;

 

СЕКРЕТАРИ

Ѓорѓи Филиповски, 1967–1975; Благој Попов, 1976–1979; Евгени Димитров, 1980–1983; Крум Томовски, 1984–1991; Ташко Георгиевски, 1992–1999; Блаже Ристовски, 2000–2003; Ташко Георгиевски, 2004; Крум Томовски, 2005–2007; Љупчо Коцарев, 2008–2011; Владо Матевски, 2012–2015; Леонид Грчев, 2016–2019; Изет Зекири, 2020-;