++389 (0)2 32 35 400

Одделение за лингвистика и литературна наука

Акад. Милан Ѓурчинов (1928)

 • Компаративно проучување на македонската литература и култура во ХХ век (1992-1998)
 • Епохата на модернизмот во македонската литература (1998-2003)
 • Руска книжевна авангарда (1999-2007)
 • Личноста и делото на Ацо Караманов (2002-2004)
 • Современата македонска книжевност (2010-2012)
 • Критичко издание на делата на Блаже Конески (2003-2019)

Акад. Витомир Митевски (1951)

 • Духовниот живот во Доцна Антика и Раното Средновековие (2010-2012)
 • Македонска научна и стручна терминологија, акад. Блаже Конески (1969-1993), акад. Божидар Видоески (1994-1998) акад. Петар Хр. Илиевски (1999-2011), акад. Витомир Митевски (2012-2019)*
 • Античката, византиската и македонската епска поезија (2013-2015)
 • Континуитетот и дисконтинуитетот како истражувачки проблем (со Институтот за славистика при ПАН), (2013-2018)
 • Столбовите на античката мудрост (2017-2019)

Акад. Ѓорѓи Поп-Атанасов (1940)

 • Словенските ракописи од Македонија во странски ракописни збирки (X–XIX век), (2013-2015)
 • Словенските ракописи од Македонија во странски ракописни збирки (X–XIX век) Книга втора. Палеографски албум (2016-2018)

Акад. Блаже Ристовски (1931)

 • Ѓорѓија Пулески и неговите ракописи (1992-1994)
 • Русија и Македонија: заемни врски во политичкиот живот и историјата на културата (1993-2011)
 • Балкански студии: историските, политичките, економските, културните и демографските аспекти на односите на Македонија со соседните земји (Албанија, Бугарија, Грција и Србија), акад. Блаже Ристовски и Ристо Никовски (2001-2004)
 • Собрани дела на Крсте Петков Мисирков (1995-2018)

Акад. Зузана Тополињска (1931)

 • Меѓународни лингвистички атласи(ОЛА, ЕЛА и ОКДА), акад. Божидар Видоески (1976-1998), акад. Зузана Тополињска (1999-2015) и доп. член Марјан Марковиќ (2016-2019)*
 • Македонско-полска/полско-македонска конфронтативна граматика, (со Институтот за славистика при ПАН),акад. Божидар Видоески (1984-1998) и акад. Зузана Тополињска (1999-2011)*
 • Дијалектите на македонскиот јазик (1998-2003)
 • Македонска лингвистичка библиографија (2001)
 • Географска и функционална карактеристика на морфо-синтаксички балканизми (2001-2006)
 • Mестото на македонскиот јазик во словенскиот и балканскиот јазичен свет (2010-2018)
 • Граматички опис на македонскиот стандарден јазик (2017-2019)

Акад. Катица Ќулавкова (1951)

 • Книжевно-теориски поимник (2004-2006)
 • Балканска слика на светот (Речник на балканолошки термини), (2005) и (2007-2009)
 • Интерпретации, поетика и херменевтика (2006-2011)
 • Споделени фигури на меморијата („Црна Арапина“ како балканска, медитеранска и европска фигура на меморија), (2008-2009)
 • Балканска слика на светот. Конти­нуи­тетот и дисконтинуитетот како истра­жувачки проблем во македон­ската, балканската и европската култура (со Институт за славистика при ПАН), (2010-2012)
 • Словенските проекции на Европа. Помеѓу реалното и имагинарното, компаративни студии, (со Институт за славистика при ПАН), (2010-2012)
 • Методи на книжевната херменевтика (2013-2015)
 • Поимник на современата книжевна теорија (2017-2019)

Доп. член Марјан Марковиќ (1967)

 • Меѓународни лингвистички атласи(ОЛА, ЕЛА и ОКДА), акад. Божидар Видоески (1976-1998), акад. Зузана Тополињска (1999-2015) и доп. член Марјан Марковиќ (2016-2019)*
 • Развојниот пат на македонскиот вербален систем (во балкански контекст) (2016-2018)

***

Акад. Божидар Видоески (1920-1998)

 • Атлас на македонските говори во Егејска Македонија (1978-1989)
 • Јазични испитувања на Малеш и Пијанец (1969-1987)
 • Меѓународни лингвистички атласи (ОЛА, ЕЛА и ОКДА), акад. Божидар Видоески (1976-1998), акад. Зузана Тополињска (1999-2015) и доп. член Марјан Марковиќ (2016-2019)
 • Македонска научна и стручна терминологија, акад. Блаже Конески (1969-1993), акад. Божидар Видоески (1994-1998) акад. Петар Хр. Илиевски (1999-2011), акад. Витомир Митевски (2012-2019)*
 • Македонско-полска/полско-македонска конфронтативна граматика (со Институтот за славистика при ПАН), акад. Божидар Видоески (1984-1998) и акад. Зузана Тополињска (1999-2011)
 • Македонските говори во Пиринска Македонија (1997)

Акад. Петар Хр. Илиевски (1920-2013)

 • Речник на микенските лични имиња (1981-1995) и (2002-2007)
 • Јазично-литературни и историско-археолошки испитувања на Бистра со соседните области, акад. Харалампие Поленаковиќ (1980-1983) и акад. Петар Хр. Илиевски (1984-1993)*
 • Словенската писменост и Охридскиот книжевен центар (1995-2001)
 • Македонска научна и стручна терминологија, акад. Блаже Конески (1969-1993), акад. Божидар Видоески (1994-1998) акад. Петар Хр. Илиевски (1999-2011), акад. Витомир Митевски (2012-2019)*
 • Епиграфски и нумизматички извори за античката историја на нашата земја (со САНУ), акад. Михаил Петрушевски (1981-1989) и акад. Петар Хр. Илиевски (1989-2007)*
 • Комплетирање на Григориевиот превод на зборникот ‘Сокровиште’ од Дамаскин Студит (со Академијата на науките на Украина), (2009-2013)

Акад. Оливера Јашар-Настева (1922-2000)

 • Речник на турцизмите во македонскиот јазик, акад. Оливера Јашар-Настева (1981-2000) и д-р Олга Иванова (2000-2001)

Акад. Блаже Конески (1921-1993)

 • Македонска научна и стручна терминологија, акад. Блаже Конески (1969-1993), акад. Божидар Видоески (1994-1998) акад. Петар Хр. Илиевски (1999-2011), акад. Витомир Митевски (2012-2019)
 • Македонија и македонскиот народ (1982-1984)

Акад. Харалампие Поленаковиќ (1909-1984)

 • Јазично-литературни и историско-археолошки испитувања на Бистра со соседните области, акад. Харалампие Поленаковиќ (1980-1983) и акад. Петар Хр. Илиевски (1984-1993)
 • Книжевно-културните врски помеѓу Македонците и Црногорците од најстари времиња до денес (со ЦАНУ), акад. Харалампие Поленаковиќ (1981-1983) и акад. Александар Спасов (1984-1990)

Акад. Александар Спасов (1925-2003)

 • Книжевно-културните врски помеѓу Македонците и Црногорците од најстари времиња до денес (со ЦАНУ), акад. Харалампие Поленаковиќ (1981-1983) и акад. Александар Спасов (1984-1990)*
 • Константин и Андреја Петкович – нивниот живот и литературно-културната дејност (1981-1993)
 • Мите Богоевски – живот и книжевна дејност (1994-1996)
 • Прилози за македонската книжевна историја (2002-2004)

Одделение за општествени науки

Акад. Абдулменаф Беџети (1959)

 • Унапредување на економската соработка на Р. Македонија со Р. Турција – со посебен осврт врз привлекување на инвестициите (2013)
 • Невработеноста и активните економски политики со посебен осврт врз Р.Македонија (2014-2015)
 • Образованието во функција на економскиот раст со посебен осврт врз Република Македонија (2016)
 • Одржливоста на пензискиот систем во Република Македонија – предизвици и решенија (2017-2018)

Акад. Вера Битракова Грозданова (1939)

 • Голем Град – Преспа во античкиот и средниот век (2010-2013)
 • Верувањата преку сликата во камен во античко време во Македонија – корпус на споменици (2014-2019)
 • Скулптурата и декоративната пластика во античко време во Македонија, Министерство за култура на РМ (2016–2017)

Акад. Цветан Грозданов (1936)

 • Археолошка карта на Македонија (II том), (1995-1996)
 • Непознати и малку познати икони на Дичо Зограф во Македонија (2002)
 • Живописот во Западна Македонија во XIII век (2003-2004)
 • Влијанието на Христофор Жефарович (Џефар) врз маке­донската уметност во XIX век (2006)
 • Фигурите на неидентификуваните светци во првата зона на наосот на Св. Софија во Охрид во XI век (2008)
 • Почетоците на Дичо Зограф (2009)
 • Балкански студии: историските, политичките, економските, кул­­­­тур­ните и демографските аспекти на односите на Република Маке­донија со Република Турција, акад. Никола Кљусев (2007-2009) и акад. Цветан Грозданов (2009-2011)*
 • Живописот на св. Бого­ро­дица (св. Климент) и умет­носта на Охрид­ска­та архи­епископија во XIII–XIV век (2007-2018)
 • Проучување на култот на портретите на св. Јован Владимир во уметноста на Балканот од XVI–XX век (Македонија, Црна Гора и Албанија), Министерство за култура на РМ (2016)
 • Истражувачки и превентивно-заштитни работи на фрескоживописот од црквата Св. Ѓорѓи (Кнежински манастир), акад. Цветан Грозданов и д-р Сашо Цветковски, Министерство за култура на РМ (2017)

Акад. Владо Камбовски (1948)

 • Фундаменталните долгорочни интереси на Република Маке­­­­донија (Евро­инте­гра­циски процеси на Република Македонија), акад. Никола Кљусев (2003-2005) и акад. Владо Камбовски (2006-2008)*
 • Анализа на состојбата во безбед­нос­ниот сектор во Република Маке­донија и предлог на решенија за негово редизајнирање 2009-2010)
 • Хармонизација на правниот систем на Република Маке­донија со правото на Европ­ската унија (2007-2016)
 • Хармонизација на правниот систем на Република Маке­донија со правото на Европ­ската унија (правна држава, владеење на правото и човекови слободи и права), (2017-2019)

Акад. Иван Катарџиев (1926)

 • Врските меѓу Македонците и Албанците во периодот 1878-1913, (2004-2006)
 • Македонската емиграција во Бугарија и македонскиот национален идентитет (2004-2006)
 • Врските меѓу Македонците и Албанците во периодот 1878-1913 г., (2004-2006)
 • Васил Ивановски – животот и делото (2007-2009)
 • Програмите и уставите на нацио­нално-ослободителното движење на маке­дон­скиот народ од Креснен­ското востание (1878) до АСНОМ (1944), (2008-2012)
 • Васил Ивановски за политичкото и државно самоопределување и обединување на македонскиот народ (2010-2012)
 • Македонија од Версај 1919 година до АСНОМ 1944 година (2013-2015)
 • Македонија од Букурешкиот конгрес 1913 до решението на Првото заседание на АСНОМ за создавање на федерална македонска држава во август 1944 (2016-2018)
 • Мојот пат од Пирин до Скопје и МАНУ – чекорење во времето (2016)

Акад. Гоце Петрески (1953)

 • Детерминантите на невработе­носта во Република Македонија (2010-2012)
 • Невработеноста и политиките за зголемување на вработеноста (2013-2015)
 • Технолошките промени, економскиот раст и пазарот на труд (2016-2018)
 • Структурни карактеристики и можни насоки за развој на македонската индустрија (2016-2017)

Акад. Таки Фити (1950)

 • Релевантноста на новите макроекономски теории за економијата на Република Македонија (2004-2005)
 • Современите текови на микро­економската наука и имплика­циите врз држав­ната регулација (2007-2008)
 • Новата класична макроекономија и редизајнирање на економските политики (2008-2009)
 • Кејнзијанската економска фило­зофија – од Кејнз до денешни дни (2009-2011)
 • Светската економска криза од 2007/2008 година и импликациите врз македонската економија (2011-2013)
 • Македонија на патот на воспоста­ву­ва­ње на функционирачка економија и членство во ЕУ (2009-2011)
 • Потенцијалниот бруто домашен производ и природната стапка на невработеност во Р. Македонија (2012-2013)
 • Фискални мултипликатори – случајот на Република Македонија (2014-2016)
 • Иновациите во бизнис секторот на Република Македонија и нивните импликации врз перформансите на претпријатијата (2017-2019)
 • Bulgarian–Macedonian Cross Border Cooperation for Capacity Building for Competitiveness and Innovation (Бугарско–македонска меѓугранична соработка за градење капацитети за конкурентност и иновативност), IPA II, Европска Унија (2016-2017)

Доп. член Драги Ѓоргиев (1963)

 • Македонските градови 1800-1878: економско-социјални истражувања (2016-2018)

Доп. член Изет Зеќири (1967)

 • Мобингот како фактор на стрес: истражување на состојбата кај вработените во полошкиот регион (2016)
 • Регионалниот развој како предуслов за интегрирање на Република Македонија во Европската унија (2017)

***

Акад. Блага Алексова (1922-2007)

 • Старохристијанска и старословенска археологија во Македонија, IV-IX век (1998-2000)
 • Ранохристијански споменици во Македонија (2001-2003)
 • Развојниот пат на старохристијанската архитектура во Македонија, IV-VI век (Евиденција, регистрација и комплетна обработка на споменичниот фонд) (2004-2006)

Акад. Михаило Апостолски (1906-1987)

 • Номадски и полуномадски сточарски движења на Балканот и во Југоисточна Европа (1973-1992)
 • Етнографија на Јужните Словени (1980-1983)
 • Етнографија на Македонците и на народностите во Македонија, акад. Михаило Апостолски (1980-1987) и акад. Крум Томовски (1988-1994)
 • Советско-југословенските односи помеѓу двете светски војни (1984-1986)
 • Историја на научниот и културниот развиток на човештвото – прилози за Македонија, акад. Михаило Апостолски (1986-1987) и акад. Манол Пандевски (1988-1990)

Акад. Ксенте Богоев (1919-2008)

 • Федерализмот во областа на финансискиот систем на Југославија (1982-1990)
 • Стратегија на приспособување на стопанството и глобални согледувања за стопанскиот развој на Република Македонија, акад. Ксенте Богоев и акад. Никола Узунов (1991-1992)
 • Макроекономската политика во отворените стопанства во периодот на транзицијата (1993-1994)
 • Стабилизациони, платно-билансни и развојни проблеми на Република Македонија од 1991-1995, (1995-1996)
 • Национална стратегија за економскиот развој на Република Македонија (1996-1997)
 • Извозна стратегија на Република Македонија во деведесеттите години (1998-1999)
 • Економијата во Република Македонија во деведесеттите години (1998-2000)
 • Фундаментални долгорочни интереси на Република Македонија и изворите и облиците на нивното загрозување, акад. Ксенте Богоев (2001-2002), акад. Никола Кљусев и проф. Трајан Гоцевски (2003-2005)
 • Современата теорија и пракса за финансирањето на локалните единици на самоуправа (2002)
 • Фискалниот фактор во современата макроекономија (2007-2008)
 • Промените во положбата и функциите на централните банки на земјите членки на Европската монетарна унија (ЕМУ) и импликациите за Република Македонија како идна членка на ЕМУ (2004-2005)

Акад. Евгени Димитров (1919-2010)

 • Изборите и дејноста на политичките партии во Македонија за време на стара Југославија во периодот 1918-1941 г., (1981-1988)
 • Создавање и развиток на југословенскиот федерализам (1981-1984)
 • Македонската интелигенција во Швајцарија во времето на Париската мировна конференција (1998-1999)

Акад. Данчо Зографски (1920-1997)

 • Стопанскиот развиток на Малеш и Пијанец, акад. Кирил Миљовски (1969-1983), акад. Данчо Зографски (1984-1987)*
 • Влади и невладејачки етнички групи во Европа (1850-1940)” – прилози за Македонија (1985-1990)
 • Развитокот на стопанството во Македонија од 1918 до 1980 година, акад. Кирил Миљовски (1981-1983) и акад. Данчо Зографски (1983-1987)*

Акад. Никола Кљусев (1927-2008)

 • Економијата на Македонија во процесот на транзицијата (1993-1995)
 • Фундаментални долгорочни интереси на Република Македонија и изворите и облиците на нивното загрозување, акад. Ксенте Богоев (2001-2002), акад. Никола Кљусев и проф. Трајан Гоцевски (2003-2005)*
 • Фундаменталните долгорочни интереси на Република Маке­­­­донија (Евро­инте­гра­циски процеси на Република Македонија), акад. Никола Кљусев (2003-2005) и акад. Владо Камбовски (2006-2008)
 • Демографските и миграционите движења на Република Македонија и нивните политички и економско-социјални импликации (2001-2002)
 • Населението на Република Македонија (2001-2005)
 • Анализа на развојните индикатори на стопанството на Република Македонија по Втората светска војна (2003-2004)
 • Балкански студии: односите на Маке­донија со соседните земји (Србија и Црна Гора), акад. Никола Кљусев и проф. д-р Славко Милосавлевски (2005-2006)
 • Балкански студии: историските, политичките, економските, кул­­­­тур­ните и демографските аспекти на односите на Република Маке­донија со Република Турција, акад. Никола Кљусев (2007-2009) и акад. Цветан Грозданов (2009-2011)

Акад. Димче Коцо (1910-1993)

 • Сондажни проучувања на остатоците на старата разурната црква во напуштеното село Главиница во Дебарца (1981)
 • Археолошка карта на Македонија (1980-1991)

Акад. Љубен Лапе (1910-1985)

 • Македонската емиграција во Швајцарија во времето на Првата светска војна (1981-1985)

Акад. Кирил Миљовски (1912-1983)

 • Стопанскиот развиток на Малеш и Пијанец, акад. Кирил Миљовски (1969-1983) и акад. Данчо Зографски (1984-1987)
 • Развитокот на стопанството во Македонија од 1918 до 1980 година, акад. Кирил Миљовски (1981-1983) и акад. Данчо Зографски (1983-1987)
 • Теоретските основи и практичните последици на недостатната економска регионална развиеност (1981-1982)
 • Националното прашање во Југославија во ХХ век, со посебен осврт на македонското национално прашање (1981-1982)

Акад. Манол Пандевски (1925-1998)

 • Македонско-црногорските врски во XIX и XX век – до 1945 година (со ЦАНУ), (1981-1987)
 • Историја на научниот и културниот развиток на човештвото – прилози за Македонија, акад. Михаило Апостолски (1986-1987)и акад. Манол Пандевски (1988-1990)*
 • Јане Сандански (1872-1915), (1981-1994)
 • Македонија спроти Балканските војни (1910-1912), (1996-1998)

Акад. Михаил Д. Петрушевски (1911-1990)

 • Епиграфски и нумизматички извори за античката историја на нашата земја (со САНУ), акад. Михаил Петрушевски (1981-1989) и акад. Петар Хр. Илиевски (1989-2004)

Акад. Никола Узунов (1930-2010)

 • Споредбена анализа на економските системи на балканските земји (1981-1986)
 • Стратегија на приспособување на стопанството и глобални согледувања за стопанскиот развој на Република Македонија, акад. Ксенте Богоев и акад. Никола Узунов (1991-1992)*
 • Развитокот на стопанството во Македонија (1945-1990). Основни белези (1993-1995) и (1998-2000)
 • Придонесот на акад. Кирил Миљовски за економската наука и макроекономската политика на Македонија (2001)
 • Економската наука и макроекономската политика (2003-2004)
 • Движењата и промените на сто­пан­ството на Македонија во периодот 1900-1950 г., (2007-2008)

Акад. Александар Христов (1914-2000)

 • Идејата за федерација во изградувањето на македонската државност во програмите на македонските револуционери во периодот 1878-1941 г., (1981-1986)
 • Обичајното право во Македонија (1987-1995)
 • Македонија и македонскиот народ (од најстари времиња до денес (1992-1998)

Одделение за медицински науки

Акад. Момир Поленаковиќ (1939)

 • Ултра­структурни студии кај шизо­френијата, Нацио­нален институт за здравје на САД и Фогарти фондацијата – САД (2009–2011)
 • Uropithelial tumors, associated with Balcan endemic nephropathy – spe­ci­­fic and common molecular pathways (Уроепителни тумори кај бал­кан­ска ендемска нефропатија – специфични и заеднички молекуларни патишта), Швајцарска национална фондација (2011–2013)
 • Macedonian Center for Ultra­struc­tural Studies in Schizophrenia (Македонски центар за ултра­структурни студии кај шизо­френијата), Нацио­нален институт за здравје на САД и Фо­гарти фондацијата – САД (2009–2012)
 • Golgi studies in schizophrenia (Голџиеви студии кај шизо­френијата), Нацио­нален институт за здравје на САД (2010–2015)
 • Building Schizophrenia Research in Macedonia (Градење научни капацитети за истражу­вање на шизофренијата во Македонија), Фо­гарти фондацијата – САД и Нацио­налниот институт за здравје на САД (2012–2017)
 • Genetic screening for mutation in GH1 and GHRHR in a cohort of patients with isolated deficiency (IGHD) – Генетско скринирање за мутации во GH1 и GHRHR кај пациенти со изолиран недостиг на хормон за раст (IGHD), ICGEB, Italy (2014-2016)
 • COST Action CA15223– Modifying plants to produce interfering RNA, Проект на COST Action CA15223 (Модифицирање на растенија за производство на интерферентна РНК), COST (2016-2019)
 • Молекуларна епидемиологија на хепатитис Ц и хепатитис Б вирусната инфекција во Република Македонија (1998-2000)
 • Ренални компликации на шеќерната болест во Република Македонија (2001-2003)
 • Асоцијација на HLA DR B1 алелите со хронична хепатитис C инфекција со бубрежна инсуфициенција (2003-2005)
 • Тубулоинтерстицијални промени при нефропатиите – нефритите (клиничко-морфолошки иследувања (2004-2007)
 • Инцидентноста и клиничкиот тек на IgA нефропатијата во Република Македонија (2006-2008)
 • Регистер на бубрежни биопсии во Република Македонија (2008-2010)
 • Антимикробната и антитромботичната активност на антибиотиците, акад. Иван Дејанов (1999-2001) и акад. Момир Поленаковиќ (2002)*
 • Откривање на биомаркери кај канцер на простата со користење на 2DIGE/MS/MS технологија (2012-2014)
 • Откривање на уринарни биомаркери за урогенитални канцери со користење на 2-D DIGE/MS и LC-MS протеомските технологии (2015-2017)

Акад. Нада Поп-Јорданова (1947)

 • Enhancing the Scientific Study of Early Autism (ESSEA), (Унапредување на научното истражување за ран аутизам), EU/ESF, (2010–2014)
 • EMF-MED: European network for innovative uses of EMFs in medical applications (Европска мрежа за иновативна употреба на eлектромагнетни полиња во медицински апликации), EU ESF COST (2014-2018)
 • Психофизиологија на вниманието: споредба деца и возрасни (2013–2015)
 • Развој на мобилна апликација за самостоен ментален тренинг и стимулација (2016-2018)

Акад. Живко Попов (1950)

 • Етаблирање на банка на тумори на мочниот меур и нивни деривати и анализа на молекуларни маркери релевантни во проценката на реку­рентноста и прогресијата на болеста (2010-2012)
 • Етаблирање на банка на тумори на мочниот меур и нивни деривати и анализа на молекуларни маркери релевантни во проценката на реку­рентноста и прогресијата на болеста (2013–2015)
 • Фактичка состојба и стратегија за развој на трансплантација на бубрези во Република Македонија (2016-2017)

Акад. Владимир Серафимоски (1948)

 • Улогата на медикаментозната терапија во превенција­та на крварењето кај пациенти со црнодробна цироза (2002-2004)
 • Епидемиолошки, клинички и тера­певтски каракте­ристики на желудочниот карцином во РМ (2005-2007)
 • Улогата на насочената биопсија на црниот дроб водена под контрола на ултразвук во диференцирање на црнодробните заболувања (2008-2012)
 • Инсулинска резистенција, липиден профил и тироидни нарушувања кај пациенти со хроничен хепатитис Ц (2013-2016)
 • Тромбофилични состојби кај хроничните црнодробни болести (2017-2019)

Акад. Илија Филипче (1946)

 • Молекуларни основи на несиндром­ската наследна глувост во Република Македонија, акад. Георги Ефремов (2006-2008), акад. Илија Филипче (2009–2012) и м-р Емилија Шукарова-Стефановска (2013-2015)*
 • Белова парализа. Рандомизирана, двојно слепа, плацебо контро­ли­рана, мултицентрична студија (2010-2012)
 • Техниката Stapedectomy наспроти техниката Small fenestra stapedectomy во третманот на отосклерозата во Република Македонија (2013)
 • Тимпанопластика тип 1s. Мирингопластика: дали графитот треба да се постави медијално или латерално од мембрана тимпани (2014-2015)
 • Менаџмент на конгенитална атрезија на увото (2016-2017)

Доп. член Александар Димовски (1962)

 • Генетски фактори одговорни за развој на колоректалниот карцином (2016-2018)

Доп. член Сашко Кедев (1962)

 • Акутен коронарен синдром во Република Македонија (2016-2018)

***

Акад. Александар Андреевски (1922-2005)

 • Развој на научноистражувачката дејност во Република Македонија од 1996-2000 година (1996-1997)
 • Споредбени испитувања на терапевтските резултати кај ракот на гркланот (1981-1987)
 • Беловата парализа на лицевиот нерв во СРМ (1986-1991)
 • Влијание на бучавата врз слушниот орган на вработените во текстилните комбинати и во скопската железарница (1992-1995)
 • Преканцерозни состојби на ларинксот во Република Македонија (1993-1996)
 • Валоризација на функционалните резултати кај палатопластиките (1995-1997)
 • Медицински и социјални аспекти на глувоста во Република Македонија (1996-1999)
 • Онколошки и функционални резултати кај реконструктивната хирургија на малигните тумори на ларинксот во Република Македонија (1997-1999)
 • Хередитарна глувост – современа дијагностика и третман (2000-2004)
 • Постоперативни компликации во оториноларингологијата – превенција и третман (2000-2002)

Акад. Илија Васков (1934-2014)

 • Современа дијагностика и третман на траумите во максилофацијалната регија во Република Македонија (2001-2004)
 • Хируршки интервенции на лицевите аномалии (2005-2007)
 • Синдромски заболувања во максило­фацијалната регија во Република Македонија (2008-2010)
 • Влијание на еколошките промени врз здравјето на луѓето, со посебен осврт на состојбата во Велес и во блиската околина (2011-2014)

Акад. Пенчо Давчев (1922-1995)

 • Хепатитис Б (ХБ) вирусна инфекција и примарен хепатоцелуларен карцином (1986-1991)
 • Хепатитис Ц вирусна инфекција во Република Македонија (1994-1996)

Акад. Иван Дејанов (1932-2001)

 • Антропогени ефекти врз животната средина во Охридско-Преспанскиот регион (1998-2000)
 • Антимикробната и антитромботичната активност на антибиотиците, акад. Иван Дејанов (1999-2001) и акад. Момир Поленаковиќ (2002)

Акад. Георги Д. Ефремов (1932-2011)

 • Испитување на специфичните абнормалности на хуманиот хемоглобин во СФРЈ (1985-1988)
 • Молекуларна карактеризација на таласемиите во Југославија (1988-1991)
 • Примена на генетскотот инженерство во дијагностиката, превентивата и терапијата во хуманата и ветеринарната медицина (1988-1991)
 • Истражување на охридската пастрмка (1988-1997)
 • Истражување на цистичната фиброза во Југославија (1991-1994)
 • Генетското инженерство во познавањето на молекуларните основи на наследните болести и хематолошките неоплазми (1992-1994)
 • Примена на рекомбинантната ДНК технологија во судската медицина (1992-1994)
 • Молекуларни основи на фамилијарната хиперхолестеролемија (1994-1996)
 • Молекуларните основи на болестите кај населението на Република Македонија (1995-2000)
 • Изучување на молекуларните основи на фрагилниот Х-ментално ретардирачки синдром (1995-1996)
 • ХПВ инфекција и специфични хромозомски пореметувања во етиопатогенезата на карциномот на матката (1997-2002)
 • Регулација на хуманите глобин гени (1997-1999)
 • Фактори кои ја афектираат синтезата на феталниот хемоглобин (1997-2000)
 • Инфекцијата Chlamidia trachomatis кај сексуално активното населението во Република Македонија (1997-2000)
 • Реконструкција на постдипломските студии по молекуларна биологија и генетско инженерство на Универзитетот Св. Кирил и Методиј (1998-1999)
 • Молекуларни основи на хередитарниот карцином на дебелото црево (1998-2000)
 • Молекуларни аспекти на карциномот на панкреасот (2001-2003)
 • Молекуларни аспекти на хемохроматозата во Република Македонија (2001-2003)
 • Микро делеции на Y-хромозомот кај инфертилни мажи (2003-2005)
 • ДНК маркери на Y-хромозомот кај населението во Република Македонија (2004-2006)
 • SEE Molecular Biology and Genetics Network, UNESCO-ROSTE
 • Биолошко активни компоненти на екстракт од јагнешка крв, Од сопствени извори
 • Изолирање и карактеризирање на биолошки активна супстанца од депротеинизирана јагнешка крв (2001-2004)
 • Производство на препарат од јагнешка крв и испитување на неговата биолошка активност, акад. Георги Ефремов и д-р Лилјана Симјановска, (2003-2005)
 • Етногенезата на етничките групи во Република Македонија преку испитување на ДНК маркерите (2001-2003)
 • Молекуларни основи на колоректалниот карцином (2001-2003)
 • ДНК маркери на Y-хромозомот кај населението на Република Македонија (Центар за генетска антропологија, Лондон) (2003-2005)
 • Пренатална дијагноза на честите анеплоидии со брзи и неинвазивни методи, акад. Георги Ефремов и д-р Дијана Плашеска-Каранфилска (2003-2005)
 • Молекуларни основи на карци­номот на дојка и јајници во Република Македонија, акад. Георги Ефремов (2007-2009) и проф. д-р Дијана Плашеска-Каранфилска (2010-2016)
 • National Reference Centre for Genomics and Proteomics (MACPROGEN), Национален референтен центар за геномика и протеомика (MACPROGEN) акад. Георги Ефремов и проф. д-р Дијана Плашеска-Каранфилска EU FP7(2009–2012)
 • Молекуларни основи на несиндром­ската наследна глувост во Република Македонија, акад. Георги Ефремов (2006-2008), акад. Илија Филипче, (2009–2012) и м-р Емилија Шукарова-Стефановска (2013-2015)

Акад. Исак Таџер (1916-2005)

 • Маркирање на крвни оформени елементи со радионуклиди (1981-1985)
 • Вирусен хепатит (1984-1987)
 • Скенографија на црниот дроб со радиоизотопи кај бенигната хипербилирубинемија (1989-1992)
 • Тромбоцитокинетика со маркирани тромбоцити (со радиоизотопи) (1991-1993)
 • Изучување на јодопенијата во Македонија преку анализа на јод во водата, хранителните продукти и излачевините (1992-1995)
 • Кинетика на маркирани крвни елементи (формирани) со радионуклиди (1987-1990)
 • Меѓусебниот однос на тиреоглобулинот и тироидно-стимулативниот хормон (ТЅН) кај новороденчиња (1995-1996)
 • Изучување на јодопенијата во Република Македонија (1997-2006)
 • Испитување на јодниот биланс во храната (1998-2000)
 • Синтеза, формулација и преклинички испитувања на 99 mTc радиофармацевтици (2001-2003)

Одделение за природно-математички и биотехнички науки

Акад. Дончо Димовски (1954)

 • Геометриско-тополошки и алге­барско-комбинаторни проблеми (2010-2018)

Акад. Глигор Јовановски (1945)

 • Изучување на природни цврсти супстанци (2007-2018)

Акад. Владо Матевски (1953)

 • Флората на Република Македонија (виши растенија), акад. Кирил Мицевски (1986-2002), акад. Ѓорѓи Филиповски (2003-2005), акад. Ристо Лозановски (2006-2008) и акад. Владо Матевски (2009-2017)*

Акад. Ѓорѓи Филиповски (1919)

 • Почвите на Република Македонија (1988-2000)
 • Карактеристики на климатско-вегетациско почвените зони (региони) во Република Македонија (1993-1995)
 • Kласификацијата на почвите на Република Македонија (2001-2005)
 • Флората на Република Македонија (виши растенија), акад. Кирил Мицевски (1986-2002), акад. Ѓорѓи Филиповски (2003-2005), акад. Ристо Лозановски (2006-2008) и акад. Владо Матевски (2009-2017)*
 • Деградација на почвата како компонента на животната средина (2003-2004)
 • Почвите образувани врз гипсени стени во Република Македонија (2006-2008)
 • Легенди за педолошките карти на Република Македонија (1:50.000 и 1:200.000) со текст-толкувач на картите (2009-2011)
 • Класификација на почвите по региони во Р. Македонија како основа за изработка на педолошки карти (2012-2014)
 • Студија за почвите на Република Македонија со изработка на педолошка карта во размер 1 : 200.000 и толкувач (2015-2017)
 • Студија за почвите на дел од Источна Македонија (2015-2017)

Акад. Бојан Шоптрајанов (1937)

 • Production Process for Industrial Fabri­ca­tion of Low Price Amorphous-micro­­crystalline Silicon Solar Cells (LPAMS), Бојан Шоптрајанови д-р Мимоза Ристова, EU FP6(2004-2008)
 • Спектроскопски испитувања на потенцијални протонски спроводници (1995-1997)
 • Водородно сврзани системи во цврста состојба – теоретски и експери­ментални испитувања (1997-2018)
 • Соли и комплекси – експериментални и теориски испитувања (1998-2009)
 • Експериментални и теориски испитува­ња на прости и двојни соли и комплекси (2010-2015)
 • Експериментални и теориски испи­ту­ва­ња на прости и двојни соли, комплекси и полимери (2016-2018)

***

Акад. Ханс Ем (1898-1992)

 • Реликтни букови шуми во СР Македонија (1982-1986)

Акад. Ристо Лозановски (1925-2011)

 • Агроеколошко реонирање на Република Македонија (2000-2003)
 • Флората на Република Македонија (виши растенија), акад. Кирил Мицевски (1986-2002), акад. Ѓорѓи Филиповски (2003-2005), акад. Ристо Лозановски (2006-2008) и акад. Владо Матевски (2009-2017)*

Акад. Кирил Мицевски (1926-2002)

 • Комплексно проучување на Малеш и Пијанец (макропроект): “Типолошки истражувања на вегетацијата на ливадите и пасиштата во Малеш и Пијанец”, “Шумската растителност на Малеш и Пијанец”, “Природни и социо-географски каректеристики” и “Водите на Малеш и Пијанец” (1969-1987)
 • Комплексно проучување на планината Бистра (1979-1993)
 • Флората на Република Македонија (виши растенија), акад. Кирил Мицевски (1986-2002), акад. Ѓорѓи Филиповски (2003-2005), акад. Ристо Лозановски (2006-2008) и акад. Владо Матевски (2009-2017)
 • Вегетација на брдските пасишта врз варовничка подлога (1999-2002)

Акад. Благој Попов (1923-2014)

 • Заштита и унапредување на животната околина во СР Македонија (1980-1986)
 • Својствата на бројните низи (1985-1988)
 • Теоретски истражувања во информатиката и компјутерските науки (1990-1993)
 • Математички структури и модели – теорија и примена (1995-1997)
 • Класични ортогонални полиноми – карактеристики, својства и примена (1998-2000)
 • Ортогонални редови – карактеристики, својства и примена (2001)
 • Развојот на математичките науки во Македонија од 1946–2010 година, (2008-2011)

Акад. Ѓорѓи Чупона (1930-2009)

 • Векторско-вредносни алгебарски структури (1985-1991), (2000-2002), (2006-2008)
 • Слободни алгебарски структури (1992-1998)
 • Слободни и ним блиски алгебарски структури (2000-2002),

Алгебарски структури (2006-2008)

Одделение за технички науки

Акад. Алајдин Абази (1942)

 • Истражување на загадувањето на животната средина со цврсти отпадни индустриски и комунални материјали (2007-2009)
 • Истражување на квалитетот на доставената електрична енергија и европските стандарди (2010-2012)
 • Постојните теории за моќност и нивната примена во паметните мрежи (2013-2015)
 • Корекција на факторот на моќност и европските стандарди (2016-2018)

Акад. Леонид Грчев (1951)

 • Emerging EMF Technologies and Health Risk Management (Нови EMF технологии и управување со здравствени ризици) акад. Јордан Поп-Јорданов и акад. Леонид Грчев, EU/ESF COST (2006–2012)*
 • Upgrading the Research Capacities for Safety and Health Effects of Human Expo­sure to Electromagnetic Fields (SAFE-EMF) (Надградба на капацитети за истра­жу­вање на безбедносни и здравствени ефекти од човековата изложеност на електромагнетни полиња), акад. Јордан Поп-Јорданов и акад. Леонид Грчев EU FP6(2007-2009)*
 • Електромагнетни влијанија, методи на анализа и заштита (2010-2012)
 • Електромагнетни појави во слоевити средини (2013-2015)
 • Електромагнетно моделирање на преодни појави во комплексни системи (2016-2018)

Акад. Ратко Јанев (1939)

 • Произведување, компилација и евалуација на атомските и молекуларните податоци за дијагностицирање на фузионата плазма, IAEA (2001-2003)
 • Generation, compilation and evaluation of atomic and molecular data for fusion plasma diagnostics (Генерирање, компилација и евалуација на атомски и молекуларни податоци за дијагностика на фузионата плазма), IAEA (2005-2009)
 • Generation and evaluation of atomic and molecular data for fusion plasma modelling, IAEA (2005–2009)
 • Cross sections for Collision Processes of Light Atomic and Molecular Impu­rities in Fusion Edge/Divertor Plasmas (Пресеци за судирните процеси на лесните атомски и молекуларни честички во фузионите гранични/ диверторски плазми), IAEA (2009–2012)
 • Нееластични процесии и реакции при бавните јон-атомски и јон (атом) – молекулски судири (2001-2003)
 • Квантна теорија на атомско-молекуларните судирни процеси (2004-2006)
 • Квантна динамика на атомските интеракции (2007-2009)
 • Динамика на атомските судирни процеси (2010-2012)
 • Kвантна теорија на атомските и молекулар­ните процеси во термонуклеарни фузиони плазми (2015-2017)

Акад. Глигор Каневче (1946)

Акад. Љупчо Коцарев (1955)

 • Diagnosing Vulnerability, Emergent Phe­no­mena, and Volatility in Man-made Networks (Дијагностицирање на ранливоста, неочекувани феномени, и неочеку­вани промени во човечки мрежи), EU FP6 (2007-2010)
 • Communication Network Data Analysis (Анализа на податоците од комуникациските мрежи), Hungarian Government (2006–2010)
 • Consciousness: A Transdisciplinary, Integrated Approach (Свест: трансдисциплинарен, интегриран приод), акад. Јордан Поп-Јорданов и акад. Љупчо Коцарев, EU/ESF COST(2007–2011)*
 • Supermodeling by Combining Imperfect Models (SUMO), (Подобрено моделирање со комби­нирање на несовршени модели), EU FP7 (2010–2014)
 • Optimization and Performance Enhancement of Complex Networks using Sensors, (Подобрување на перформанси на технолошки мрежи со сензорски мрежи), Канцеларија за поморски истражувања на САД (2010–2013)
 • Influence of energy efficiency of solar energy on economic and sustainable development for the western Balkan region (Влијание на енергетската ефикасност на сончевата енергија на економскиот и одржлив развој за регионот на Западен Балкан), UNESCO (2013)
 • Non-cocherent Communication for Future Wireless Networks (Некохерентна комуникација за идни безжични мрежи), DFG, Германија (2010–2014)
 • WebInUnion – Bringing Western Balkans closer to Innovation Union: An example of EURAXESS Regional Collaboration (Приближување на западен Балкан до Иновациска унија), FP7 (2010–2014)
 • EURAXESS – Researchers in Motion (ЕУРАКСЕС – МК Истражувачи во движење), EU FP7 (2013–2016)
 • EURAXESS – ТОП 2 Enhancing The Outreach and Effectiveness of the EURAXESS Network Partners (Подобрување на достапноста и ефективноста на EURAXESS мрежата партнери), EU FP7 (2012–2014)
 • Information fusion in networked sensors and systems (Информатичка фузија во сензорски мрежи и системи), ONR, USA (2013–2015)
 • Zufaellige Suchprozesse, Levyfluege und Random walks auf komplexen Netzwerken (Случајни процеси за пребарување, Левиеви летови, и случајни прошетки кај комплексни мрежи), DFG, Германија (2016–2018)
 • Inovative cooperation initiatives in cross border region (Иницијативи за иновативна соработка во пограничен регион), IPA II, Европска Унија (2016–2017))
 • Дијагностицирање на ранливоста, неоче­ку­ваните феномени и непосто­јаноста во комплексните мрежи (2008-2013)
 • Стабилност на енергетски мрежи/системи во присуство на обновливи и дистрибуирани извори на енергија (2014-2016)
 • Учење на графички модели и мрежни структури (2017-2019)

Акад. Јордан Поп-Јорданов (1925)

 • Некласична енергетика (1984-1986)
 • Термохидраулична сигурност на нуклеарните реактори (1985-1989)
 • Фундаментални истражувања во енергетиката (1987-1990)
 • Ревитализација и нови технологии во стопанството на СР Македонија (1988-1989)
 • Нискоенергетски судирни процеси на јони со атоми и цврсти површини (1995-2000)
 • Енергетско-околински модели (1996-1997)
 • Воспоставување на база на податоци за Македонија за опциите и стратегиите за снабдување со електрична енергија (1996-1997)
 • Мионска катализа и примена, акад. Јордан Поп-Јорданов и проф. Евгени Соловјев (1996-1998)
 • Воспоставување на база на податоци за Македонија за опциите и стратегиите за снабдување со електрична енергија (1996-2000)
 • Адиабатска теорија за директна јонизација при бавни атомски судири, акад. Јордан Поп-Јорданов и проф. Евгени Соловјев (1997-1999)
 • Оптимизација на структурната интеграција и подржавувањето на мрежата со фотоволтаични соларни системи во македонски услови, акад. Милчо Ристов и акад. Јордан Поп-Јорданов (1997-1998)
 • Скопје – демонстрациона зона за енергетска ефикасност (1998)
 • Стратегија за обновлива енергија, акад. Јордан Поп-Јорданов и акад. Томе Бошевски (1998-1999)
 • Стратегија за енергијата на фосилните горива, акад. Томе Бошевски и акад. Јордан Поп-Јорданов (1998-1999)
 • Развој на стратегии за електроенергетиката, акад. Јордан Поп-Јорданов и акад. Томе Бошевски (1999-2000)
 • Национален инвентар на GHG емисии (2000-2001)
 • Електрични мозочни процеси и когниција (2008-2010)
 • Анализа за намалување на стакленичките гасови (GHG) во Република Македонија, акад. Јордан Поп-Јорданов и акад. Томе Бошевски, UNDP (2001-2002)
 • Создавање капацитети во балканските земји на проблеми од областа на климатските промени, Министерство за заштита на човековата околина на Грција (2001-2002)
 • Neuro-COST Programme (3 projects), EU/ESF COST (2006–2011)
 • Bioinformatics and Neurofeedback (Биоинформатика и неурофидбек), Донација Зафир Сарафов (2001-2007)
 • Хаос синхронизација и анализа на експериментални и клинички податоци, NATO (2001-2004)
 • Стратегија за енергетска ефикасност за Македонија, акад. Томе Бошевски и акад. Јордан Поп-Јорданов, USAID (2002-2004)
 • Технологии сврзани со климатски промени, UNDP (2003-2004)
 • Информациони технологии за подобрување на когнитивниот капацитет, EU (2003-2006)
 • Соларна енергија и енергија на ветер во македонски услови, EU (2003-2006)
 • Обновливи извори на енергија за изолирани системи (RISE), EU (2004-2006)
 • Унапредена научно-технолошка мрежа за Југоисточна Европа, EU (2004-2006)
 • Градење на капацитети за подобрување на квалитетот на инвентарот за стакленички гасови, UNDP (2003-2006)
 • Евалуација на технолошки потреби за намалување на СГ во енергетскиот сектор, UNDP (2003-2004)
 • Renewables for Isolated Systems – Energy Supply and Waste Water Treatment (RISE) (Обновливи извори на енергија за изолирани системи – снабдување со енергија и третирање на отпадните води), EU-FP6 (2004-2007)
 • Solar Water Heaters (Сончеви колектори за топла вода), Австриска влада (2005-2008)
 • Capacity Building for Improving the Quality of Greenhouse Gas Inventories (Градење капацитети за подобрување на квалитетот на инвентарите на стакленички гасови), GEF/UNDP
 • Preparation of GHG Inventory for the Second National Communication under UNFCCC (Изготвување на инвентар на стакленички гасови за Втората национална комуникација за UNFCCC), акад. Јордан Поп-Јорданов и акад. Томе Бошевски, GEF/UNDP (2005-2007)
 • Electric Neuronal Oscillations and Cognition (ENOC), Action COST B-27 (Електрични невронски осцилации и когниција), EU/ESF COST (2005-2009)
 • Advanced Control Concepts for More Microgrids (MORE MICROGRIDS) (Напредни изведби и концепти за контрола за микромрежи), EU FP6 (2007-2009)
 • Development of Researchers Mobility Policy Guidelines for the Region of Western Balkans (WEB-MOB), EU FP6 (2005-2007)
 • GHG Abatement Analysis for the Second National Communication to UNFCCC акад. Јордан Поп-Јорданов и акад. Томе Бошевски, UNDP (2006–2007)
 • Upgrading the Research Capacities for Safety and Health Effects of Human Expo­sure to Electromagnetic Fields (SAFE-EMF) (Надградба на капацитети за истра­жу­вање на безбедносни и здравствени ефекти од човековата изложеност на електромагнетни полиња), акад. Јордан Поп-Јорданов и проф. д-р Леонид Грчев EU FP6 (2007-2009)
 • Advanced Methods for the Estimation of Human Brain Activity and Connectivity (NEUROMATH) (Напредни методи за утврдување на мозочната активност и конективитет кај човекот), EU/ESF COST (2007–2011)
 • Consciousness: A Transdisciplinary, Integrated Approach (Свест: трансдисциплинарен, интегриран приод), акад. Јордан Поп-Јорданов и акад. Љупчо Коцарев, EU/ESF COST (2007–2011)
 • Emerging EMF Technologies and Health Risk Management (Нови EMF технологии и управување со здравствени ризици) акад. Јордан Поп-Јорданов и акад. Леонид Грчев, EU/ESF COST (2006–2012)
 • Меѓусекторска мобилност на истражувачите во Југоисточна Европа (I-SEEMob), EU FP7 (2009-2011)
 • SYNENERGY: Енергетска безбедност и развој на енергетскиот пазар во Европа и Евроазија, USAID (2009-2010)
 • Невронски електрицитет и неурофидбек, TÜBITAK (2009-2011)
 • European Network on Robotics for Neurorehabilitation (ENRN), (Европска мрежа за употреба на роботиката во неврорехабилитацијата), EU/ESF (2010–2015)
 • Соларен електрогенератор (1993-1994)
 • МАНУ – соларна пилот електрана (1994)
 • Нова генерација на соларни ќелии (1994-1997)
 • Термоелектрани и околина (1995-1997)
 • Усовршени методи за анализа и управување на технолошки ризици (1997-1999)
 • Соларни, фузиони и анихилациони енергетски трансформации (1998-2000)
 • Субклеточни мозочни процеси (2000-2002)
 • Компјутерски поддржан електробиофидбек – теорија и примена (2001-2003)
 • Негентропија и индикатори за одржливоста (2003-2005)
 • Електрични невронски осцилации – теорија и примена (2005-2007)
 • Развој и методи за анализа на GHG емисии (2004-2006)
 • Ноетски индикатори за одржлив развој (2006-2008)
 • Електромагнетни технологии и неврокогнитивни перформанси (2009-2011)
 • Модулација на електрични мозочни осцилации (МЕМО), (2012-2014)
 • Ублажување на климатските промени и одржлив развој (2016)

***

Акад. Томе Бошевски (1937-2015)

 • Електроенергетски систем (1990-1993)
 • Радиоактивноста на пепелта од електрани на лигнит (1995-1997)
 • Усовршен модел на управување во електроенергетски систем (1996-1998)
 • Статус и перспективи на нуклеарната енергетика (1996-1998)
 • Апликација на ИАЕА-методологии за планирање на изворите во електроенергетскиот систем на Република Македонија (1997-1999)
 • Модел за планирање на мал економски автономен електроенергетски систем (1999-2001)
 • Хидропотенцијалот, природниот гас и нуклеарната енерегија во електроенергетскиот систем на Македонија (2000-2002)
 • Економско-еколошки аспекти на делумната супституци­ја на лигнит со течно гориво во постојните термоцентрали (2002-2004)
 • Стратегија за обновлива енергија, акад. Јордан Поп-Јорданов и акад. Томе Бошевски (1998-1999)*
 • Стратегија за енергијата на фосилните горива, акад. Томе Бошевски и акад. Јордан Поп-Јорданов (1998-1999)*
 • Развој на стратегии за електроенергетиката, акад. Јордан Поп-Јорданов и акад. Томе Бошевски (1999-2000) *
 • Анализа за намалување на стакленичките гасови (GHG) во Република Македонија, акад. Јордан Поп-Јорданов и акад. Томе Бошевски, UNDP (2001-2002)*
 • Стратегија за енергетска ефикасност за Македонија, акад. Томе Бошевски и акад. Јордан Поп-Јорданов, USAID (2002-2004)*
 • Preparation of GHG Inventory for the Second National Communication under UNFCCC (Изготвување на инвентар на стакленички гасови за Втората национална комуникација за UNFCCC), акад. Јордан Поп-Јорданов и акад. Томе Бошевски, GEF/UNDP (2005-2007)*
 • GHG Abatement Analysis for the Second National Communication to UNFCCCакад. Јордан Поп-Јорданов и акад. Томе Бошевски, UNDP (2006–2007)*
 • Дешифрирање на симболите на каменот од Розета (2003-2005)
 • Компјутерска поддршка за древното македонско писмо на каменот од Розета (2008-2010)
 • Оптимална работа на изворите во електроенер­гет­скиот систем на Македонија (2007-2009)
 • Синхронизирана работа на нуклеарна централа со реверзибилна хидроцентрала (2011-2013)
 • Оптимална работа на хидроенергетски комплекс на каскадни електрани, акад. Томе Бошевски (2014-2015), (2016)

Акад. Милчо Ристов (1931-2005)

 • Тенкослојни соларни ќелии (1990) и (1999-2001)
 • Транспарентни спроводливи тенки филмови (1992-1995)
 • Фотоволтаични особини на многуслојни тенки филмови (1996-1998)
 • Електрохромизам кај тенки никел-оксид филмови (1999-2001)
 • Многуслојни соларни ќелии (2002-2004)
 • Оптимизација на структурната интеграција и подржавувањето на мрежата со фотоволтаични соларни системи во македонски услови, акад. Милчо Ристов и акад. Јордан Поп-Јорданов (1997-1998)*

Акад. Петар Серафимов (1915-2001)

 • Состојба на објектите изградени со “Лафарж” (бокситен) цемент (1986-1989)
 • Значењето, местото и улогата на реката Вардар во идниот развој на сливното подрачје и заштита на нејзините води (1991-1992)

Акад. Крум Томовски (1924-2010)

 • Положбата на Јуруците во Македонија (1980-1986)
 • Етнографија на Македонците и на народностите во Македонија, акад. Михаило Апостолски (1980-1987) и акад. Крум Томовски (1988-1994)*
 • Советско-југословенските врски во областа на етнографијата (1990-1993)
 • Македонските мајстори градители во XIX век (1995-1996)
 • Христијанска сакрална архитектура во Македонија во XIX век (1997-1999)
 • Градителското наследство и уредувањето на просторот, со посебен осврт на инфраструктурата во Република Македонија (1998-2000)
 • Протомајсторот Ѓорѓи Новаков Џонгар – живот и дело (2000-2005)
 • Архитектот Јосиф Михајловиќ (1887-1941) – животот и делото (2006-2007)
 • Архитектурата на младото камено време во Македонија (2008-2010)

Одделение за уметност

Акад. Газанфер Бајрам (1943)

 • Четири елементи (2013-2018)

Акад. Богомил Ѓузел (1939)

 • Докомплетирање на севкупните дела (37) на Вилијам Шекспир со превод на четири драми на македонски јазик (2013-2015)
 • Нова книга поезија и продолжение на Животопис(2016-2017)

Акад. Матеја Матевски (1929)

 • Шпанската поезија на ХХ век (1993) и (1998)
 • Шпанската поезија од нејзините почетоци до ХХ век (1999-2000)
 • Собрани дела на Федерико Гарсија Лорка (1994)
 • Шпанскиот национален епос “Песната за Сид” (2001)
 • “Сеопшта песна” на Пабло Неруда и Јужноамериканскиот континент (2002-2003)
 • Поезијата на Константин Миладинов во контекст на некои пројави на европскиот романтизам (2004-2005)
 • Сесар Ваљехо, Пабло Неруда и Октавио Пас и модерната хиспано­американска поезија (2006-2008)
 • Генерацијата на 1927-та и авангардните движења во поезијата на Шпанија и Европа (2009-2011)
 • Актуализација на традицијата и фолкло­рот во творештвото на Рацин и Лорка (2012-2014)
 • Поетика на препевот (2015- 2016)
 • Записи по сеќавање (2017-2019)

Акад. Митко Маџунков (1943)

 • Птиците од ланските гнезда (2007-2009) и (2014-2016)
 • Белешки за периодот 1960-2010 г., (2010-2012)
 • Правта на библиотеките (роман) (2017)

Акад. Боро Митриќески (1927)

 • Реализација на циклусот “Сердарот” според поемата од Григор Прличев (1998-1999) и (2001)
 • Портрети на преродбеници од литературата (2002)
 • Слободни форми (2003-2005), (2008-2009), (2013-2017)
 • Александар Македонски (2006-2007) и (2010-2012)

Акад. Божин Павловски (1942)

 • Македонците во светот: голема успешна приказна (1997-1999)
 • Нашите врвни творци во дијаспората (2001-2002)
 • Мирисите на Доилката (2003-2005)
 • Убавицата и мародерот (2006-2008)
 • Групен портрет со идиотот (2009-2011)
 • Градинарот и неговата пустелија (2012-2013)
 • Болеста на коренот (2014-2016)
 • Епилептико (роман) (2017-2019)

Акад. Радован Павловски (1935)

 • Поезолит (збирка песни), (2007-2008)
 • Трилогија (Непресушниот тек на водите), (2009-2017)

Акад. Георги Старделов (1930)

 • Историја на културата на Македонија (1992-2017)
 • Естетичките идеи во втората половина на ХХ век (1994-1996)
 • Книжевното наследство на Славко Јаневски (2004-2006)

Акад. Луан Старова (1941)

 • Балканска сага (романескен циклус) (2004-2010)
 • Фетхи Окијар, Мустафа Ќемал Ататурк и Македонија (2008-2009)
 • Балканска сага – рецепција (2011-2012)
 • Балканска книжевна сага (романескна трилогија: Балканвавилон, Време на јаничарите и Полифонисти) (2013-2015)
 • Феноменот на јаничаризмот во маке­дон­ската и во балканските книжевности (српската, романската, бугарската, албан­ската, босанската и грчката) (2016-2018)

Акад. Васко Ташковски (1937)

 • Ликовен проект “Зодијак” (1999)
 • Корења, траги и перспективи (2000)
 • Човекот како пејсаж (2001)
 • Камењата остануваат (2002)
 • Енергиите во просторот (2003)
 • Зооморфни пејсажи (2004)
 • Корењата на планината (2005)
 • Годишни времиња (2006)
 • Урбани мравјалници (2007)
 • Патишта и патници (2008)
 • Пристаништа (2009)
 • Маслиници и маслинови гори (2010)
 • Нереализирани слики (2011)
 • Асоцијативни пејсажи (2012)
 • Бела светлина (2013)
 • Крајбрежни случувања (2014)
 • Контролирани водени бои (2015)
 • Урбани пејсажи (2016)
 • Експериментални акварели (2017)

Акад. Влада Урошевиќ (1934)

 • Француската поезија на ХХ век (1998-1999)
 • Фантастичното сликарство во Европа од XVI до XX век (2001-2002)
 • Рецепција на македонската книжевност во Србија од 1945 до 2000 г., (2002-2004)
 • Азно на сказните (роман), (2004-2006)
 • 100 многу куси раскази (2007-2009)
 • Палимпсест(и) или Куп мали наративи, акад. Коле Чашуле и акад. Влада Урошевиќ (2009-2011)
 • Подолги раскази (2012-2013)
 • Детство (роман), (2014-2016)
 • Од современата македонска книжевност (2017-2019)

***

Акад. Ристо Ааврамовски (1943-2007)

 • Requiem (миса за солисти, хор и симфониски оркестар), (2007)

Акад. Петре М. Андреевски (1934-2006)

 • Бежанци (2003-2004)
 • Скршено огледало (2001-2002)

Акад. Ташко Георгиевски (1935-2012)

 • Исчезнување (V книга од циклусот “Црно семе”), (1993-1997)
 • Разговори со татко ми (1998-2000)
 • Црна билка (2000-2002)
 • Аџигоговата градина (2003-2005)
 • Нехар (2006-2010)
 • Творечката лабораторија на писателот (2011)

Акад. Властимир Николовски (1925-2001)

 • Прилози за биографијата и творештвото на акад. Тодор Скаловски (1994-1995) и (1998-1999)

Акад. Анте Поповски (1931-2003)

 • Актуелната состојба и перспективите на меѓународната позиција на Република Македонија, посебно на односите со соседните држави (2001)
 • Окото, светлините 1-2, (2002-2003)

Акад. Томе Серафимовски (1935-2016)

 • Реализација на циклусот “Паноптикум Македоникум“ (1997-1999)
 • Цар Самуил – во скулптура и цртежи (2000-2003)
 • Балканско соѕвездие (скулптури и цртежи), (2004-2010)
 • Жената како инспирација (2011-2015)

Акад. Тодор Скаловски (1909-2004)

 • Осумте први ѕвезди на македонското оперско небо (2000)

Акад. Гане Тодоровски (1929-2010)

 • Павел Шатев – живот и дело (1999-2000)
 • Димитар Талев – живот и дело (2000)
 • Арсени Јовков – поет на Илинден (1884-1924), (2001)
 • Бугарската поезија во XIX и XX век (2002-2004)
 • Наум Миладинов: „Биографија на Миладиновци” (2005)
 • Георги Томалевски – живот и дело (2006)
 • Петар Манџуков – живот и дело (2007-2008)
 • Трајко Китанчев – живот и дело (2009-2010)
 • Венко Марковски (1915-1988), (2009)

Акад. Глигор Чемерски (1940-2016)

 • Води и пловидби, Les nourritures terrestres (2013-2015)

Акад. Коле Чашуле (1921-2009), почесен член

 • Сведоштва за македонското творештво (1945-2005), (2006-2008)