Одделение за уметност

Во Одделението за уметност се застапени следниве уметности: литература, сликарство, скулпторство, музика, архитектура и уметничка критика.

Членови на Одделението се:

 • Матеја Матевски (литература),
 • Боро Митриќески (скулпторство),
 • Божин Павловски (литература),
 • Радован Павловски (литература),
 • Георги Старделов (естетика),
 • Луан Старова (историја на француска книжевност),
 • Васко Ташковски (сликарство),
 • Влада Урошевиќ (општа и компаративна книжевност),
 • Газанфер Бајрам (сликарство),
 • Богомил Ѓузел (литература),
 • Митко Маџунков (литература).
Списанија на Одделението за уметност: