Се одржа седница на Годишно собрание на МАНУ на кое акад. Таки Фити, претседател на МАНУ, поднесе експозе „Македонската академија на науките во уметностите во 2015 и 2016 година – континуитет и нови предизвици“. На седницата беа усвоени и Извештајот за работата на Македонската академија на науките и уметностите во 2015 година, како и Програмата за работа на Македонската академија на науките и уметностите во 2016 година.

ЕКСПОЗЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА МАНУ, АКАД. ТАКИ ФИТИ, ПОДНЕСЕНО НА ЧЕТИРИЕСЕТ И ДЕВЕТТОТО ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА МАНУ

Фотографии од настанот: