Во издание на МАНУ излезе од печат книгата „Словенски ракописи од Македонија во странски ракописни збирки X – XIX век“ на акад. Ѓорѓи Поп-Атанасов.

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk