Untitled logo

Во рамките на манифестацијата Научна и уметничка визита 2017 на МАНУ која се одржува во Куќата на Уранија во Охрид, Истражувачкиот центар за ареална лингвистика “Божидар Видоески” (ИЦАЛ) во периодот од 30.6-2.7.2017г. организираше Лингвистичка работилница. Работилницата беше посветена на концепцијата за изработка на дескриптивна и историска граматика на македонскиот јазик. Покрај излагањата и дискусиите на учесниците околу концепцијата, во рамките на работилницата беше презентирана и Дигиталната база на ресурси за проучување на македонскиот јазик, како и Електронскиот корпус за проучување на македонскиот јазик со кои располага ИЦАЛ.

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk