Датум: 26 и 27 септември 2014

Место: Амфитеатар на МАНУ

МЕЃУНАРДОНИ НЕФРОЛОШКИ ДЕНОВИ
во чест на 75 години од раѓањето на акад. Момир Поленаковиќ и 50 години научна работа

Фотограф: Иван Блажев

Фотографии од настанот:

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk