Датум: 26 и 27 септември 2014

Место: Амфитеатар на МАНУ

МЕЃУНАРДОНИ НЕФРОЛОШКИ ДЕНОВИ
во чест на 75 години од раѓањето на акад. Момир Поленаковиќ и 50 години научна работа

Фотограф: Иван Блажев

Фотографии од настанот: