Почитувани,
Македонската академија на науките и уметностите има чест да ве покани на научниот собир во чест на акад. Блага Алексова:
ОД ДОЦНАТА АНТИКА ДО СРЕДНИОТ ВЕК. АРХЕОЛОШКИ ПОГЛЕДИ ВО МАКЕДОНИЈА.

Во прилог е програмата за собирот, кој ќе се одржи на 5 и 6 декември 2022 година, во Археолошкиот музеј на Р. Северна Македонија.