Во организација на Истражувачкиот центар за ареална лингвистика при Македонската академија на науките и уметностите во рамките на  Месечните лингвистички средби: COLLOQUIA LINGUISTICA, проф. д-р Силвана Симоска од Филолошки факултет „Блаже Конески”, Скопје одржа предавање на тема Јазиците во контакт: статусот на странските зборови во германскиот и во македонскиот јазик“.

 

Фотографии од настанот: