Untitled logo

Во рамки на месечните лингвистички средби COLLOQUIA LINGUISTICA кои се одржуваат во организација на Истражувачкиот центар за ареална лингвистика „Божидар Видоески“ при Македонската академија на науките и уметностите, на 26 септември 2017 со почеток во 10.00 часот, проф. д-р Брајан Џозеф од Државниот универзитет во Охајо, САД, одржа предавање на тема: GREEK DIALECTS IN ALBANIA (BALKAN PERSPECTIVE) (ГРЧКИТЕ ГОВОРИ ВО АЛБАНИЈА (БАЛКАНСКА ПЕРСПЕКТИВА))

Фотографии од настанот: