МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ
Истражувачки центар за ареална лингвистика „Божидар Видоески“

Во рамки на месечните лингвистички средби
COLLOQUIA LINGUISTICA 

ИСТРАЖУВАЧКИОТ ЦЕНТАР ЗА АРЕАЛНА ЛИНГВИСТИКА
при МАНУ
има чест да Ве покани на
П Р О М О Ц И Ј А
на двата тома

ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЈА
НА МАКЕДОНСКИОТ СТАНДАРДЕН ЈАЗИК

СУПРАСЕГМЕНТАЛНА ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЈА
и
СЕГМЕНТАЛНА ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЈА
од
Ирена Савицка, Бранислав Геразов, Веселинка Лаброска,
Ана Цихнерска и Агата Травињска
Уредник на двете изданија:
акад. Марјан Марковиќ
Промотори:
проф. д-р Гоце Цветановски
проф. д-р Лилјана Митковска
Промоцијата ќе се одржи на 24 ноември 2022 (четврток)
во 11.00 часот во амфитеатарот на МАНУ

 

Покана

Фотографии од настанот